زندانیان، ملاقات، کودکان، حقوق، کنوانسیون

درخواست افراد دیگر باید در اختیار آنان قرار گیرد .
بحث : قواعد مربوط به هر گونه برنامه ملاقات باید ارتباط مطلوب و بهینه میان نوجوانان ساکن در موسسه را با خانواده یا سرپرستان خود ، اعضای جامعه و افراد دیگری مورد تشویق قرار دهد ، که به نوعی درگیر پرونده او هستند .
بازرسی ملاقات کنندگان
هدف از این امر ، پیش بینی رهنمودهایی در خصوص بازرسی ملاقات کنندگان زندانی ها است تا از ورود داروها ، سلاح ها یا هرگونه اشیای ممنوع دیگری پیشگیری شود ، که می توانند تهدیدی علیه ایمنی و امنیت موسسه نگهداری محسوب شوند .
14 : مبحث زندانیان خارجی51
توافق نامه الگو در زمینه استرداد زندانیان خارجی
ضمیمه 2 – توصیه هایی برای رفتار با زندانیان خارجی
1 – تعیین محل استقرار یک زندانی خارجی در زندان ، نباید تنها بر اساس ملیت وی صورت گیرد .
2 – زندانیان خارجی باید همانند زندانیان داخلی ، به آموزش ، کار و دوره های کارآموزی حرفه ای ، دسترسی داشته باشند .
3 – ملاقات زندانیان خارجی با خانواده خود و نهادهای اجتماعی باید از طریق فراهم ساختن کلیه فرصت های ضروری برای ملاقات و مکاتبه و بادر نظر داشتن رضلیت زندانی ، تسهیل گردد ( 61) .

2 – 12 پیمان نامه جهانی حقوق کودک
این کنوانسیون که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 ( مصادف با 29 آبان سال 1368 ) می باشد ( 32 ) . اولین توافق بین المللی در خصوص حمایت از کودکان است که دارای ضمانت اجرا و توان قانونی است و می توان مدعی شد که بیش از هر سند بین المللی دیگری از اقبال عمومی جامعه جهانی برخوردار گردیده است . مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک در برگیرنده والاترین ارزش هایی است که در فرهنگ ها ، مذاهب و سنن همه کشورهای جهان برای کودکان وجود دارد ( 62 ) . پیمان نامه حقوق کودک شامل 1 مقدمه و 54 ماده است که در 3 بخش تنظیم و تدوین گشته است . بخش اول این پیمان نامه که متضمن 41 ماده است ، به بیان حقوق کودکان و تکالیف دول آن ها پرداخته است ؛ حقوقی که کودکان در عرصه حیات دارند و تکالیفی که دولت ها در قبال این حقوق بر عهده گرفته اند . بخش دوم که شامل 42 تا 45 کنوانسیون است ، ترتیبات اجرای معاهده را مشخص می کند و مشتمل بر پیش بینی تدابیر اجرایی موثر به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات دولت ها در تحقق اصول مندرج در کنوانسیون است . بخش سوم که قسمت پایانی معاهده است ، دربردارنده ی مواد 46 تا 54 کنوانسیون و اصلاح و تفسیر آن را مشخص کرده است ( 62 ) . با توجه به موضوع پژوهش ، ماده 37 این پیمان نامه که در خصوص کودکان معارض قانون تنظیم گشته است ، به تفصیل ذکر می شود .
ماده 37 ) کشورهای عضو ، تضمین خواهند کرد که :
الف ) هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد . مجازات اعدام ، یا