دانلود پایان نامه
سکونت 145
جدول(3-27): توزیع خدمات اجتماعی در شهرستان خنداب به تفکیک سکونتگاه های روستایی 146
جدول(3-28): جمعیت 10 ساله و بیشتر و وضع فعالیت در شهرستان خنداب بتفکیک جنسیت 148
جدول(3-29): شاغلان 10 ساله و بیشتر شهرستان خنداب بر حسب گروه های عمده فعالیت 149
جدول(3-30): تعداد و مساحت بهره برداری های کشاورزی در شهرستان خنداب 151
جدول(3-31): سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات زراعی شهرستان خنداب در سال 1390 152
جدول(3-32): تعداد و مساحت بهره برداری های دارای اراضی زراعی در شهرستان خنداب 154
جدول(3-33): سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات باغی شهرستان خنداب در سال 1390 155
جدول(3-34): تعداد و مساحت بهره برداری های باغ و قلمستان در شهرستان خنداب 158
جدول(3-35): وضعیت دام در شهرستان خنداب 158
جدول(3-36): تعداد بهره برداری های دارای دام و تعداد دام آنها 159
جدول(3-37): متوسط اراضی کشاورزی هر بهره بردار در روستاهای شهرستان خنداب 160
جدول(3-38): فهرست موقوفات روستاهای شهرستان خنداب 162
جدول(3-39): وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی شهرستان خنداب به تفکیک ماشین آلات و ادوات کشاورزی 163
جدول(3-40): مجموعه طرح های اجرایی جهت تجهیز زیرساخت های عمومی در شهرستان خنداب(1390) 165
جدول(3-41): وضعیت طرح های در حال اجرا آبیاری تحت فشار در شهرستان خنداب به تفکیک روستاها(1390) 166
جدول(3-42): فهرست پرداخت تسهیلات پنج ساله بانک های عامل در شهرستان خنداب 168
جدول(3-43): وضعیت امکانات آموزشی و ترویجی شهرستان خنداب 170
جدول(3-45): فعالیت های آموزشی و ترویجی در شهرستان خنداب 171
جدول(3-46): آموزش و ترویج رسانه ای در شهرستان خنداب 172
جدول(3-47): شرکت های تعاونی روستایی شهرستان خنداب 172
جدول(3-48): شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان خنداب 173
جدول(3-49): شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان خنداب 173
جدول(3-50): مساحت بهره برداری های تحت پوشش شرکت های تعاونی تولید روستایی 174
جدول(3-51): صنایع تبدیلی شهرستان خنداب 175
جدول(4-1-1): مساحت و میزان محصولات کشاورزی در نمونه های مورد مطالعه 182
جدول(4-1-2): تعیین توزیع نرمال داده های تحقیق 182
جدول(4-1-3): شناسایی واقعی بودن داده های تحقیق 182
جدول(4-1-4): اهمیت اوزان شاخص های توسعه کشاورزی 183
جدول(4-1-5): وضعیت توسعه بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب 184
جدول(4-1-6): میانگین سطح بندی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی و نتایج آزمون t برای تحلیل معناداری آن 184
جدول(4-1-7): خصوصیات طبیعی شهرستان خنداب 186
جدول(4-1-8): توان طبیعی شهرستان خنداب در بخش کشاورزی 187
جدول(4-1-9): میانگین توان طبیعی و نتایج آزمون t برای تحلیل معناداری آن 187
جدول(4-1-10): میانگین شاخص های الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی و نتایج آزمون t 188
جدول(4-1-11): میانگین ویژگی های نهادی دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی به تفکیک ابعاد و نتایج آزمون t 188
جدول(4-1-12): امتیاز گویه های الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی 189
جدول(4-1-13): اهمیت اوزان شاخص های سرمایه گذاری دولت در بخش تولید کشاورزی 190
جدول(4-1-14): اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار در شهرستان خنداب 191
جدول(4-1-15): عملکرد برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب 191
جدول(4-1-16): میانگین عملکرد برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی و نتایج آزمون t برای تحلیل معناداری آن 192
جدول(4-2-1): تفاوت میانگین های توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی 195
جدول(4-2-2): سطح بندی توسعه بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب 195
جدول(4-2-4): مقایسه میانگین های روستاهای همگن براساس توان طبیعی و اکولوژیکی 198
جدول(4-2-5): تفاوت میانگین های سطح زیر کشت و میزان تولید در گروه های مختلف مناطق همگن 199
جدول(4-2-6): مقایسه میانگین های روستاهای همگن براساس برنامه ریزی تجهیز زیرساخت های کشاورزی و خدمات روستایی 200
جدول(4-2-7): تفاوت میانگین های سطح زیر ساخت های کشاورزی و خدمات روستایی در مناطق همگن 201
جدول(4-2-8): تفاوت میانگین های ساختار سنی و دانش و مهارت فردی در مناطق همگن 201
جدول(4-2-9): تحلیل همگونی روستاهای دشتی موجود در منطقه همگن 2 با روستاهای کوهستانی 201
جدول(4-2-10): تفاوت میانگین های توسعه کشاورزی در دهستان ها 202
جدول(4-2-11): سطح بندی توسعه کشاورزی 202
جدول(4-2-12): نتایج شبکه عصبی مصنوعی 204
جدول(4-2-13):ضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تاثیر معیارها بر سطح توسعه کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی آنها 204
جدول(4-2-14): تاثیر ابعاد عوامل طبیعی بر توسعه کشاورزی 204
جدول(4-2-15): نتایج شبکه عصبی مصنوعی 205
جدول(4-2-16):ضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تاثیر معیارهای طبیعی بر سطح توسعه کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی آنها 205
جدول(4-2-17):آزمون همبستگی ارتباط منابع خاک و میزان توسعه کشاورزی 206
جدول(4-2-18): اهمیت اوزان شاخص های منابع خاک در کشاورزی 206
جدول(4-2-19): آزمون همبستگی ارتباط منابع آب و میزان توسعه کشاورزی 207
جدول(4-2-20): اهمیت اوزان شاخص های منابع آب در کشاورزی 208
جدول(4-2-21): آزمون همبستگی ارتباط شرایط آب و هوایی و میزان توسعه کشاورزی 209
جدول(4-2-22): اهمیت اوزان شاخص های شرایط آب و هوایی در کشاورزی 209
جدول(4-2-23): آزمون همبستگی ارتباط منابع زیستی و میزان توسعه کشاورزی 211
جدول(4-2-24): اهمیت اوزان شاخص های منابع زیستی در کشاورزی 211
جدول(4-2-25): تاثیر ابعاد الگوی رفتاری دولت بر عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی 212
جدول(4-2-26): توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1391 به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی 213
جدول(4-2-27): ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی استان مرکزی(به قیمت ثابت سال 76) 213
جدول(4-2-28): عناوین برنامه های توسعه کشاورزی در استان و تطبیق آن با سیاست های کلی نظام و قانون برنامه پنجم 214
جدول(4-2-29): گزارش اعتبارات تخصیصی برنامه ها و عملیات اصلی اعتبارات تملک داریی های سرمایه ای در بخش کشاورزی 217
جدول(4-2-30): تفاوت میانگین های عملکرد شاخص های سرمایه گذاری در فرایند تولید و بهبود ترتیبات قیمتی بازار 220
جدول(4-2-31): ضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تاثیر معیارها بر میزان توسعه کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی آنها 220
جدول(4-2-32): آزمون همبستگی ارتباط سرمایه گذاری دولتی در فرایند تولید و توسعه کشاورزی 221
جدول(4-2-33): تفاوت میانگین های سرمایه گذاری دولتی در فرایند تولید 221
جدول(4-2-34): نتایج شبکه عصبی مصنوعی 222
جدول(4-2-35): ضرایب آنالیز حساسیت برای بررسی تاثیر معیارها بر توسعه کشاورزی در فرایند تولید و تعیین اهمیت آنها 222
جدول(4-2-36): آزمون همبستگی ارتباط زیرساخت های عمومی و میزان توسعه کشاورزی 223
جدول(4-2-37): اهمیت اوزان شاخص های زیرساخت های عمومی و تاسیسات زیربنایی 223
جدول(4-2-38): آزمون همبستگی ارتباط انتشار نوآوری و تجهیزات جدید و میزان توسعه کشاورزی 225
جدول(4-2-39): اهمیت وزن شاخص انتشار نوآوری و فناوری های جدید کشاورزی 225
جدول(4-2-40): آزمون همبستگی ارتباط بهره وری منابع آب و میزان توسعه کشاورزی 227
جدول(4-2-41): اهمیت اوزان شاخص های بهره وری منابع آب 228
جدول(4-2-42): آزمون همبستگی ارتباط آموزش و ترویج و میزان توسعه کشاورزی 229
جدول(4-2-44): آزمون همبستگی ارتباط اصلاح ساختار زمین و میزان توسعه کشاورزی 231
جدول(4-2-45): اهمیت اوزان شاخص های اصلاح ساختار زمین 231
جدول(4-2-46): آزمون همبستگی ارتباط جذب سرمایه و میزان توسعه کشاورزی 233
جدول(4-2-47): اهمیت وزن شاخص جذب سرمایه 234
جدول(4-2-48): آزمون همبستگی ارتباط بازاررسانی و بازاریابی و میزان توسعه کشاورزی 235
جدول(4-2-49): اهمیت اوزان شاخص های بازاررسانی و بازاریابی 236
جدول(4-2-50): آزمون همبستگی ارتباط تنظیم ترتیبات قیمتی بازار و توسعه کشاورزی 237
جدول(4-2-51): تفاوت میانگین های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار 239
جدول(4-2-52): اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار 239
جدول(4-3-1): آزمون همبستگی ارتباط عوامل طبیعی و میزان توسعه کشاورزی 243
جدول(4-3-2): آزمون همبستگی ارتباط عوامل نهادی دولت و میزان توسعه کشاورزی 245

مطلب مرتبط :   پیمانکار، تاخیر، قرارداد، تمدید، اختلافات

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل(1-9): الف) ساختار کلی شبکه عصبی مصنوعی، ب) نرون عصبی با تعداد r ورودی 31
شکل(2-1): تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه(به قیمت های ثابت سال 1376) 54
شکل(2-1): چارچوب مفهومی و عملیاتی پژوهش 108
شکل(3-1): موقعیت سیاسی شهرستان خنداب 111
شکل(3-2): دهستان های شهرستان خنداب 112
شکل(3-3): روستاهای شهرستان خنداب 114
شکل(3-4): فشردگی روستاهای شهرستان خنداب 115
شکل(3-5): ناهمواری های شهرستان خنداب 116
شکل(3-6): بافت خاک شهرستان خنداب 118
شکل(3-7): فرسایش خاک در شهرستان خنداب 119
شکل(3-8): کاربری اراضی در شهرستان خنداب 120
شکل(3-9): منابع آب سطحی در شهرستان خنداب 122
شکل(3-11): توزیع جغرافیایی بارندگی در شهرستان خنداب 126
شکل(3-12): توزیع جغرافیایی تبخیر در شهرستان خنداب 131
شکل(3-13): توزیع جغرافیایی دما در شهرستان خنداب 134
شکل(3-13): توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان مرکزی 137
شکل(3-14): توزیع جمعیت شهری و روستایی در شهرستان خنداب 138
شکل(3-15): ساختار سنی شهرستان خنداب 141
شکل(3-16): نسبت جنسی به تفکیک گروه های سنی در شهرستان خنداب 142
شکل(3-17): موازنه مهاجرت(نفر) در دهستان های شهرستان خنداب(75-1385) 143
شکل(3-18): موازنه مهاجرت(نفر) در دهستان های شهرستان خنداب(85-1390) 144
شکل(3-19): وضعیت باسوادی در شهرستان خنداب به تفکیک مناطق شهری و روستایی 145
شکل(3-20): توزیع شاغلان شهرستان خنداب در بخش های اصلی اقتصاد 149
شکل(3-21): وضعیت اراضی زراعی در شهرستان خنداب به تفکیک آبی، دیم و آیش 151
شکل(3-22): سطح زیر کشت محصولات عمده زراعی در شهرستان خندا

دسته‌ها: علمی