این که کثرت داشته باشند .
2 : در زیرگروه کاربرد قدرت ، شدت رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه ، در گروه پسران بیشتر از گروه دختران بود .
3 : برقراری روابط جنسی در گروه پسران جدی تر از گروه دختران بود .
4 : روابط جنسی در گروه پسران ناشی از رابطه قدرت و در گروه دختران پس از برقراری رابطه دوستانه اتفاق می افتد .
5 : رفتارهای تخریب گرایانه ( برمبنای نوع بزه ، وضعیت اقتصادی – خانوادگی ) در گروه پسران شدیدتر از گروه دختران بود .
6 : از روش های تقویت قدرت ( مددجوی تحویلی ) در گروه پسران وجود داشت و در گروه دختران مطرح نشد .
7 : رفتارهای اجتماعی خودپسندانه ( به عنوان یکی از زیرگروه های کاربرد قدرت ) در گروه دختران بسیار پررنگ تر از گروه پسران بود .
8 : در زیرگروه کاربرد رابطه دوستانه از زیرگروه بالاتر گسترش روابط دوستی ، رفتارهایی چون : اقدام به خودزنی ، خالکوبی و رفتارهای تخریب گرایانه ( محیط ) در گروه دختران گزارش نشد .
9 : تامین قرص ترامادول به عنوان یکی از ملاک های دوست یابی در گروه پسران مطرح گردید .

مطلب مرتبط :   ، پیامبر(، زید، ابنعباس، اهلکتاب
دسته بندی : علمی