دختران، ، پسران، بودهاند.، والدین

موافق-موافق، 8/20 درصد بینابین و 5/25 درصد کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. گویه سوم که معرف صحبت و گفتگو هست، 51 درصد از پسران موافق-کاملاً موافق، 22 درصد از پسران بینابین و 27 درصد از پسران کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. همچنین51 درصد از دختران با این گویه موافق-کاملاً موافق، 21 درصد از دختران بینابین و 28 درصد از دختران کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. در مجموع بر روی یک طیف پنج درجه ای از متغیر بازپذیری، 6/64 درصد از پسران گویه موافق-کاملاً موافق، 7/34 درصد بینابین و 7/0 مخالف-کاملاً مخالف را انتخاب کردهاند. تقریباً همین الگو برای دختران نیز صادق است. به عبارتی، تفاوت چندانی مابین بازپذیری پسران و دختران دیده نمیشود. گویههای 6 و 7 تا حدودی در بین دختران و پسران متفاوت است. به طوری که 52 درصد پسران در مقابل 8/44 درصد دختران با گویه 6 موافق-کاملاً موافق بودهاند. یا 8/76 درصد پسران در مقابل 3/82 درصد دختران با گویه 7 موافق-کاملاً موافق بودهاند.
در مجموع میتوان گفت که حدود دو سوم از پاسخگویان، به طور کامل اذعان کردهاند که والدینشان، عدمتأیید رفتار را بدون طرد و نفی عامل رفتار و شخصیت آنها به انجام میرسانند. به عبارتی، بیش از دو سوم والدین و خانوادهها، راه بازگشت فرد به جمع و خانواده را باز میگذارند و این، همچنانکه در نظریه بریث ویت مورد تأکید بوده، از غلبه رویکرد شرمساری بازپذیرکننده بر رویکرد شرمساری طردکننده در نهادهای غیررسمی و اجتماعمحور (در اینجا خانواده) حکایت دارد.

جدول‏516: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بازپذیری والدین
گویه های بازپذیری والدین
پسر
دختر

موافق-کاملاً موافق

بینابین
مخالف-کاملاً مخالف
موافق-کاملاً موافق

بینابین
مخالف-کاملاً مخالف
با احترام با من برخورد میکنند به گونهای که احساس میکنم هنوز هم به من اعتماد دارند.
9/58
8/21
3/19
8/53
8/20
5/25
به گونهای رفتار میکنند که احساس میکنم هنوز مراقب و مواظب من هستند.
8/76
2/17
6
5/79
3/13
3/7
در مورد خلافی که انجام دادهام، صمیمانه با من صحبت میکنند.
7/51
3/22
26
8/50
3/21
28
اگر رفتار شایستهای انجام دهم، در حضور دیگران تعریف میکنند.
9/72
7/14
4/12
8/76
3/11
12
حتی از دست من عصبانی هم باشند، باز به چشم یک انسان خوب به من نگاه میکنند.
5/57
8/27
7/14
3/53
26
8/20
وقتی هم که مرا را تنبیه میکنند، باز به چشم یک انسان خوب به من نگاه میکنند.
52
2/32
9/15
8/44
5/35
8/19
اگر کار خلافی از من سر بزند، بعد از مدتی مرا میبخشند.
8/76
6/16
7/6
3/82
12
8/5
مقیاس کل بازپذیری والدین
6/64
7/34
7/0
8/64
8/33
5/1
جدول (5-17) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین را نشان میدهد. حداقل میزان بازپذیری والدین 7 و حداکثر میزان بازپذیری والدین 35 میباشد. میانگین این توزیع، 25 با انحراف معیار 81/4 میباشد. توزیع این متغیر منفی (61/0-) میباشد که نشان میدهد افراد با نمره بالاتر از میانگین بیش از افراد با نمره پایینتر از میانگین است.

جدول‏517: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین
مشخصه های آماری
تعداد گویه
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد موارد
بازپذیری والدین
7
7
35
25
26
27
19/23
81/4
61/0-
52/0
835

انگزنی
در شرمساری انگزننده، هیچ نوع تلاشی برای بازگشت فرد خلافکار به جمع شهروندان همنوا و قانونپذیر، گذشت و بخشودگی او و تأیید «خود» یا «شخصیت» او انجام نمیگیرد. این نوع واکنش، با شخص به مثابه فردی بیرونی و مطرود عمل میکند و خشم و عصیان و اعتراض او را برمیانگیزد و همین موضوع، به خردهفرهنگهای انحرافی یا بزهکاری، جذبه و گیرایی ویژهای میبخشد. 90 درصد پسران با گویه اول مخالف-کاملاً مخالف، 7/6 درصد بینابین و 7/3 درصد موافق-کاملاً موافق و 5/93 درصد دختران با این گویه کاملاً مخالف-مخالف، 5/4 درصد بینابین و 2 درصد کاملاً موافق-موافق بودهاند. گویه دوم نیز که به معنای تحقیر و بیاحترامی است، 3/85 درصد پسران کاملاً مخالف-مخالف، 7/8 درصد بینابین و 6 درصد کاملاً موافق بودهاند. طرد شخصیت و خود یا هویت افراد، مضمون گویه سوم را تشکیل میدهد که 4/67 درصد از پسران کاملاً مخالف-مخالف، 9/18 درصد بینابین و 8/13 درصد کاملاً موافق-موافق و 5/70 درصد از دختران کاملاً مخالف-مخالف، 5/12 درصد بینابین و 17 درصد موافق-کاملاً موافق بودهاند. سه گویه آخری، گویههای بعد «خصلت منزلتی مسلط» انگزنی را اندازه میگیرد. در مجموع، بیش از 70 درصد پاسخگویان با این گویهها کاملاً مخالف بودهاند. در مجموع طبق اطلاعات این جدول میتوان گفت، که با 4/1 درصد از پسران و 3/2 درصد از دختران با رویکرد انگزنانهای برخورد میشود.

جدول‏518: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب انگزنی والدین
گویه های انگزنی والدین
پسر
دختر

موافق-کاملاً موافق

بینابین
مخالف-کاملاً مخالف
موافق-کاملاً موافق

بینابین
مخالف-کاملاً مخالف
با من قهر کرده و مرا از منزل بیرون میکنند.
7/3
7/6
7/89
2
5/4
5/93
آنقدر پیش فامیل بد مرا میگویند که نمیتوانم جلوی آنها سر بلند کنم.
6
7/8
3/85
8/4
3/8
87
در مورد شخصت من منفی و بد قضاوت میکنند.
8/13
9/18
4/67
17
5/12
5/70
به گونهای رفتار میکنند که گویی من انسان بدی هستم.
9/12
2/15
72
3/14
8/11
74
به من میگویند که مایه رسوایی و آبروریزی خانواده هستم.
1/10
6/13
3/76
13
8/8
3/78
مرا با القاب زشتی مثل خلافکار، آشغال و غیره صدا میزنند.
8
4/6
5/85
6
3/5
8/88
مقیاس کل انگزنی والدین
4/1
2/26
4/72
3/2
3/21
5/75

جدول (5-19) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر انگزنی والدین را نشان میدهد. حداقل نمره انگزنی والدین 5 و حداکثر نمره انگزنی والدین 25 میباشد. میانگین این توزیع 70/8 با انحراف معیار 16/4 میباشد.

جدول‏519: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر بازپذیری والدین
مشخصه های آماری
تعداد گویه
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد موارد
انگزنی والدین
6
5
25
70/8
7
5
31/17
16/4
35/1
39/1
835

به هم پیوستگی
جدول (5-20) پاسخهای آزمودنیها را در متغیر بههمپیوستگی، بر روی یک مقیاس سه درجهای و به تفکیک گویه ها و جنس پاسخگویان نشان میدهد. متغیر به هم پیوستگی، از چهار بعد «پیوستگی با والدین»، «ادراک نوجوانان از احساس دلبستگی والدین»، «ارتباطات والدین-فرزندان» و «احترام به والدین» تشکیل یافته است. دو گویه اول، احساس پیوستگی به والدین را میسنجند. 1/93 درصد از پاسخگویان پسر با گویه اول موافق-کاملاً موافق، 8/4 درصد بینابین و 1/2 درصد کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. 5/97 درصد دختران نیز با گویه اول موافق-کاملاً موافق، 8/1 درصد بینابین و 8/0 درصد مخالف-کاملاً مخالف بودهاند. بیش از 70 درصد پاسخگویان اعم از دختر و پسر نیز با گویههای سه و چهار که ادراک نوجوانان از احساس دلبستگی والدین را میسنجند، کاملاً موافق-موافق، بیش از 10 درصد بینابین و حدود 15 درصد کاملاً مخالف-مخالف بودهاند. همچنانکه جدول (5-20) نشان میدهد پاسخگویان، درجه بالایی از بههمپیوستگی ادارکی یا پنداری را گزارش دادهاند (میانگین 88/32 بر روی یک پیوستار چهل درجهای) و همه گویههای بههمپیوستگی نشان میدهد که پاسخهای افراد بالاتر از نمره میانی و نزدیک نقطه پایانی طیف در پیوستار ارزیابی است. نتایج فوق در واقع، حاکی از انسجام و بههمپیوستگی خانوادگی آزمودنیهای تحقیق در سطح شهر تبریز میباشد. در اینجا بههمپیوستگی، همان اجتماعگرایی در سطح فردی است.
همچنانکه مشاهده میشود تفاوت بارزی بین سطح بههمپیوستگی خانوادگی پسران با بههمپیوستگی خانوادگی دختران دیده نمیشود. به عبارتی الگوی توزیع دادهها در بین دختران و پسران، به جز گویه 5، که در آن نمره دختران بیش از پسران است، تفاوت قابل ملاحظهای را نشان نمیدهد. در واقع، طبق دادههای موجود در گویه 5، دختران بیش از پسران گفتهاند که اغلب اوقات افکار و احساساتشان را به راحتی با والدینشان در میان میگذارند.

جدول‏520: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر به هم پیوستگی
گویه های به هم پیوستگی والدین
پسر
دختر

موافق-کاملاً موافق

بینابین
مخالف-کاملاً مخالف
موافق-کاملاً موافق

بینابین
مخالف-کاملاً مخالف
برایم داشتن روابط خوب و صمیمانه با والدینم، بسیار مهم است.
1/93
8/4
1/2
5/97
8/1
8/0
والدینم را بسیار دوست دارم.
6/95
2/3
1/1
8/95
8/2
5/1
احساس میکنم والدینم، بیشتر اوقات با من قهرند و علاقهای به من ندارند.
12
8/10
2/77
5/16
3/9
74
والدینم سعی میکنند مشکلات و نگرانیهایم را درک کنند.
4/69
9/15
7/14
3/72
3/12
3/15
اغلب اوقات افکار و احساساتم را به راحتی با والدینم در میان میگذارم.
7/40
8/22
6/36
8/57
5/12
5/29
من از روابط خود با والدینم رضایت دارم.
2/69
2/17
6/13
8/70
11
18
نسبت به والدینم، احترام زیادی قائلم.
6/92
8/4
5/2
88
9
8/2
در بیشتر کارها و تصمیماتم، نظر والدینم را جویا میشوم.
1/76
2/15
7/8
78
5/9
12
مقیاس کل به هم پیوستگی والدین
4/84
4/15
2/0
5/82
17
5/0

جدول (5-21) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر به هم پیوستگی را نشان میدهد. حداقل میزان به هم پیوستگی 8 و حداکثر میزان به هم پیوستگی والدین 40 میباشد. میانگین این توزیع 88/32 با انحراف معیار 74/5 میباشد.

جدول‏521: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر به هم پیوستگی
مشخصه های آماری
تعداد گویه
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد موارد
به هم پیوستگی
8
8
40
88/32
32
34
97/32
74/5
97/0-
68/0
835

همالان بزهکار
برای سنجش متغیر همالان بزهکار، از پنج گویه استفاده شده بود که دو مورد از آنها هنگام تحلیل کنار گذاشته شدب. جهت سنجش این متغیر، طبق نظریه معاشرت افتراقی سادرلند، از سه بعد فراوانی، مدت و تقدم استفاده شد. قبل از جمع نمرهها، نخست با منظور کردن گویههای همالان بزهکار به عنوان یک عامل و تثبیت آنها فقط به یک مقدار ویژه بالاتر از یک، یک مقیاس ترکیبی عاملی511 از همالان بزهکار ایجاد شد. همچنانکه دادههای جدول (5-22) نشان میدهد 80 درصد از پاسخگویان