دانلود پایان نامه

سالهای ۷۳-۱۳۷۱ برروی ۳۹۰ نمونه بستنی که از مناطق مختلف تهران تهیه شده بود نشان داده است که ۹/۷۱ درصد نمونه ها دارای آلودگی به اشریشیاکلی، ۲۰ درصد نمونه ها دارای آلودگی بیش از حد مجاز به استافیلوکوک اورئوس، ۷۶/۱۰ درصدآلودگی به باسیلوس سرئوس و یک مورد هم به شیگلا داشته است.( کریم، ۱۳۷۴ )

– در تحقیقی که در سال ۶۴-۱۳۶۳ توسط حیدری

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع نوع کاربری، مصرف کننده
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید

دانلود پایان نامه

سالهای ۷۳-۱۳۷۱ برروی ۳۹۰ نمونه بستنی که از مناطق مختلف تهران تهیه شده بود نشان داده است که ۹/۷۱ درصد نمونه ها دارای آلودگی به اشریشیاکلی، ۲۰ درصد نمونه ها دارای آلودگی بیش از حد مجاز به استافیلوکوک اورئوس، ۷۶/۱۰ درصدآلودگی به باسیلوس سرئوس و یک مورد هم به شیگلا داشته است.( کریم، ۱۳۷۴ )

– در تحقیقی که در سال ۶۴-۱۳۶۳ توسط حیدری

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهلزج، چوپرا، پیداست،، Ts=0.1.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید