لذا پاسخ نهایی برابر است با:
(۴-۸۲)

این پاسخ دقیقاً پاسخ رابطه ( ۴-۶۹) می باشد.
همانطور که مشاهده گردید، روش تبدیل لاپلاس هم می تواند معادله حاکم را در حوزه ی زمانی بدست آورد.
۴-۵-۳- تبدیل فوریه کسینوسی
بدلیل محدود بودن t در بازه ی می توان از تبدیل فوریه کسینوسی یا سینوسی استفاده

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع لزج، (۴-۲۴)، غیرلزج، موهومی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید