دانلود پایان نامه

مقدار ویژه پاسخ ( ۴-۷۵ ) بدست می آید:
(۴-۷۶)

با توجه به توضیحات گذشته می توان را به شکل زیر نوشت:
(۴-۷۷)

با اعمال شرط (۳S) از ( ۴-۷۳ ) و ساده سازی آن مقدار بدست می آید:
(۴-۷۸)

با جایگذاری در ( ۴-۷۷ ) داریم:
(۴-۷۹)

تبدیل معکوس گیری با استفاده از

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع لزج، موهومی، تقریبأ، (۴-۴۶)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید

دانلود پایان نامه

مقدار ویژه پاسخ ( ۴-۷۵ ) بدست می آید:
(۴-۷۶)

با توجه به توضیحات گذشته می توان را به شکل زیر نوشت:
(۴-۷۷)

با اعمال شرط (۳S) از ( ۴-۷۳ ) و ساده سازی آن مقدار بدست می آید:
(۴-۷۸)

با جایگذاری در ( ۴-۷۷ ) داریم:
(۴-۷۹)

تبدیل معکوس گیری با استفاده از

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوعاستان همدان، فرسودگی شغلی، تعریف مفهومی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید