دادهها، کدگذاری، دیپلماسی، مقولات، 1390،

دانلود پایان نامه
اعتماد
قابلیت اعتماد که پایایی نیز نامیده میشود، بدین معنی است که وسیله اندازهگیری استاندارد به کار گرفته شود. پس پایایی را با میزان تداوم و انسجام روش گردآوری اطلاعات میسنجند. محقق کیفی نیز باید به نحوی با این موضوع روبرو شود و به خوانندگان نشان دهد که دادهها را چگونه گردآوری کرده و آنها را مطمئن سازد که دادهها ساختگی نیستند و در گردآوری آنها دقت کافی به عمل آمده است و نیز باید به خوانندگان نشان دهد که چرا باید به این دادهها اعتماد کنند و اگر شخص دیگری غیر از خود او، با همان روش به گردآوری اطلاعات بپردازد، کموبیش با همان دادهها یا دادههایی بسیار مشابه آنها روبرو خواهد شد. (محمدی، 1390، ص 145)
به منظور اطمینان از پایایی تحقیق در این بخش، مراحل انجام روش تحقیق کیفی به طور کامل توضیح داده شده تا مخاطبان به طور کامل در جریان گردآوری دادهها، نحوه تعیین و انتخاب منابع واجد ویژگیهای موردنظر، نحوه کدگذاری و ارائه مفاهیم و مقولات تعیین شده قرار داده شوند.

3 -2 -8 تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها در تحقیق کیفی، عبارت است از روندی که مستلزم شناخت تمها (مضمونها و محتواها) به طور رسمی و ساختن و پرداختن فرضیهها (ایدهها) است. بدان گونه که از دادهها برمیآید و همچنین تلاش جهت به نمایش گذاشتن و به تائید رساندن آنهاست. در اینجا منظور از فرضیه همان اظهار یا ارائه قضایا (ساده یا پیچیده) جهت ایجاد حساسیت به شرایط پدیده مورد نظر است تا به درک پدیده کمک کند. (محمدی، 1390، ص 113)
در این تحقیق، تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از روش تحقیق کیفی (مصاحبه)، شامل دو بخش است: آمار توصیفی و تحلیل نظری. در بخش آمار توصیفی نتایج تجزیه و تحلیل دادهها، پس از انجام کدگذاری، محاسبه و در جداول توصیفی توزیع فراوانی (فصل چهارم) ارائه گردیده است و در بخش تحلیل نظری، که در حقیقت بخش استنباطی تجزیه و تحلیل دادهها به شمار میرود، مدل نظری مفهوم دیپلماسی شهروندی با استفاده از پارادایم نظریه مبنایی ارائه شده است.

3 -2 -9 کدگذاری
روند تجزیه و تحلیل دادهها در روش تحقیق کیفی، کدگذاری نام دارد و در سه مرحله انجام میشود، کدگذاری باز، محوری و انتخابی.
کدگذاری باز، بخشی از تجزیه و تحلیل است که به صورت مشخص به نامگذاری و مقولهبندی پدیدهها از راه بررسی دقیق دادهها میپردازد. بدونِ این قدمِ تحلیلیِ اساسیِ اولیه، بقیه تجزیه و تحلیل که به دنبال آن میآیند، صورت نمیگیرد. (استراس و کوربین، 1390، ص 62) در انجام کدگذاری باز، سه روش متفاوت وجود دارد: تجزیه و تحلیل سطر به سطر، تجزیه و تحلیل جملهها یا پاراگرافها و تجزیه و تحلیل تمامی سند، مشاهده یا مصاحبه.
در این تحقیق از روش کدگذاری «جملهها یا پاراگرافها» برای انجام کدگذاری باز استفاده شده است. این روش به ویژه وقتی که چندین مقوله تعریف و مشخص شده باشد و کدگذاری نیز پیرامون این مقولهها صورت میگیرد، سودمند است. همچنین، برای نامگذاری مقولات، از نامها، کلمات و عباراتی که مصاحبهشوندگان آنها را به کار گرفته اند، استفاده گردید.

3 -2 -10 تحلیل نظری موضوع پژوهش بر اساس روش تحقیق کیفی
هدف نهایی در روش کیفی، تحلیل نظری و یا در نهایت ارائه نظریه است و این کاری است که در مرحله نهایی، یعنی کدگذاری انتخابی صورت میگیرد. در «کدگذاری باز»، ابتدا مفاهیم و سپس مقولات شناسایی میشوند. در «کدگذاری محوری»، مقولات سازماندهی میشوند و در «کدگذاری انتخابی»، مرحله پردازش و پرداختن به نظریه است. در این مرحله، یک مقوله، از بقیه مقولهها مهمتر شناخته میشود و بقیه به نحوی به آن ارتباط داده میشوند تا نظریهای ساخته و پرداخته شود؛ سپس در آخر همه یافتهها در نموداری خلاصه و نشان داده میشود. مبنای انجام اینکار سازماندهی مفاهیم و مقولات در قالب یک مدل نظری است. البته در روش تحقیق کیفی، محقق مجبور نیست که تمام مراحل کدگذاری را انجام دهد و این کار را میتوان تا مرحله کدگذاری محوری انجام دهد و از مرحله آخر صرفنظر کند. (محمدی، 1390، ص 108)
نمودار زیر، تلاش محقق در ارائه یک مدل نظری برای مفهوم دیپلماسی شهروندی است که با استفاده از پارادایم «نظریه مبنایی» طراحی و ارائه شده است. در روش نظریه مبنایی، محقق به شیوهایی استقرایی به مطالعه پدیدهها میپردازد و آنها را کشف و به شیوهای تجربی از طریق گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل دادهها اثبات میکند.

نمودار شماره 3 -1: دیپلماسی شهروندی، سازماندهی مقولات بر اساس الگوی نظریه مبنایی

عوامل درونی
ناکارآمدی دستگاه سیاست خارجی
شرایط علی
عوامل موثر در پیدایش دیپلماسی شهروندی

عوامل بیرونی

رشد و توسعه تکنولوژیهای نوین ارتباطی
رشد و توسعه شبکههای برقرارکننده ارتباط

بازیگران
ابزار
فعالیتها

ارتقای امنیت ملی
تامین منافع ملی
مقابله با تهدیدات خارجی
ارتقای جایگاه ایران در سلسله مراتب جهانی

سن
جنس
تحصیلات
پایگاه اجتماعی و اقتصادی

واکنش مسئولان
واکنش نخبگان و روشنفکران
واکنش مردم

تعارض با اهداف دستگاه سیاست خارجی
ایجاد بحران ها و تنش های داخلی
تخریب وجهه نظام جمهوری اسلامی
استفاده از پتانسیل شهروندان در پیشبرد اهداف سیاست خارجی
تقویت وجهه نظام جمهوری اسلامی
پدیده

دیپلماسی شهروندی

زمینه

انگیزه های مربوط به فعالان دیپلماسی شهروندی

شرایط میانجی

عوامل موثر در مشارکت شهروندان در دیپلماسی شهروندی

واکنش مثبت (پذیرش مفهوم)

واکنش منفی (مقاومت در مقابل پذیرش مفهوم)

واکنش

پیامد

پیامد دیپلماسی شهروندی در ایران

منفی

مثبت

فصل چهارم
بررسی یافتهها