خودباوری چیست و چگونه ارزیابی میشود؟

دانلود پایان نامه

خودباوری

عبارت عزت نفس که قبلاً در این فصل مطرح شد، به نظرمی رسد در پیوند بین اسنادها و عملکرد مهم باشد. بندورانیز (1982) این رابطه را مطرح کرد اما با مفهوم جداگانه خودباوری. عزت نفس به نحوه‌ای که ما راجع به خودمان احساس می‌کنیم مربوط می شود. عزت نفس عموماً پیوستاری از وضعیت های با ثبات است. بالعکس، خودباوری، به عقیده ما راجع به توانایی و شایستگی مان مربوط می شود. و برخلاف عزت نفس، خودباوری یک وضعیت خاص است.

برای مثال، اگر شما یک ورزشکار طبیعی باشید، اما با برخی از مشکلات روانشناسی ورزش دست به گریبان هستید، خودباوری احتمالاً در زمین بیشتر به درد شما خواهد خورد تا در کلاس درس.

خودباوری می تواند تاثیر نیرومندی را روی عملکرد داشته باشد. همانطوری که بندورا اشاره کرد، وقتی تکالیف فوق العاده انجام شدنی تصور شود، آنها پیش پا افتاده تلقی خواهند شد (بندورا ص 29، 1990). بندورا فرض کرد که خودباوری می تواند به وسیله عملکرد موفقیت آمیز، تشویق شفاهی و پسخوراند راجع به عملکرد تقویت شود. ولز و همکاران (1993) تستی را برای سنجش این که آیا خودباوری می تواند به وسیله پسخوراند بهبود یابد و آیا تغییرات در خودباوری می تواند بر اجرای تکلیف بلند کردن وزنه موثر باشد طراحی کردند.

آزمودنیها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. دو تا از گروهها که راجع به وزنه گمراه بودند و پسخوراند صحیحی به آنها داده نمی شد به طور موفقیت آمیزی وزنه را بلند می کردند. یک گروه معروف به «گروه سبک» نسبت آنچه که به آن باور داشتند وزنه کمتری را بلند کردند. گروه دیگر «گروه سنگین» بود که نسبت به آنچه باور داشتند، وزنه سنگین تری را بلند می کردند.

گروه سوم اطلاعات غلطی را راجع به میزان وزنه ای که بلند می کردند دریافت داشتند. «گروه سبک» که پسخوراند طراحی شده گول زننده ای را برای تقویت خودباوری شان دریافت داشتند، قادر بودن در تلاش بعدی نسبت به آنهایی که اطلاعات درستی را دریافت می داشتند، وزنه سنگین تری را بلند کنند. این یافته ها اهمیت دادن پسخوراند مثبت به ورزشکاران را برجسته می کند. حتی اگر کمی راجع به نحوه انجام دادن آنها اغراق کنید.

(جارویس، 1380، ص178)

ارزیابی سازه خودباوری

راجع به خودباوری که سازه معتبری است کمی تردید وجود دارد. خودباوری می‌تواند اندازه گیری شود و بررسیهای محققانی مثل ولز و همکاران (1993) نشان داد که آن می تواند به منظور بهبود عملکرد (همانطوری که به وسیله بندورا پیش بینی شد) دستکاری شود. به عنوان یک مربی یا معلم به خاطر داشتن مفهوم خودباوری در خلال آموزش، بسیار مفید می باشد. اما، آن پیش بینی کننده ضعیف تری نسبت به عملکرد گذشته برای موفقیت است. کرونی و همکاران (1996) خودباوری را در کشتی گیران مورد ملاحظه قرار دادند و دریافتند وقتی رقابت کنندگان به طور پیوسته در مسابقه بودند خودباوری به عنوان پیش بینی کننده پیروزی مهمتر بود. مشابه سایر عوامل روانشناختی، خودباوری ممکن است در زمانی که رقبا از لحاظ جسمانی با هم برابر هستند، موجبات بروز تفاوتهای خیلی بالای بین آنها شود