حقوقی، ابراء، بخشش، گفتار، اراده

پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..195
3-4-8-1-1.بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1-1-1.بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی……………………………………………………………………………………………….195
3-4-8-1-1-2.بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….196
3-4-8-1-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………….198
3-4-8-2.در قتل خطایی، عمد و شبه عمد…………………………………………………………………………………………………………..199
3-4-8-3.ابراء یا بخشش ذمه مربی……………………………………………………………………………………………………………………..199
3-4-8-4.وصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………200
3-4-8-5.شرط ذمه ثالث……………………………………………………………………………………………………………………………………201
3-4-8-6.در فسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..202
3-4-8-6-1. همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ………………………………………………………………………………………………..202
3-4-8-6-2. فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن…………………………………………………………………………………………….203
3-4-8-7. شرط حفظ مالکیت در بیع…………………………………………………………………………………………………………………..204
3-4-8-8.معاوضه (کالا به کالا)…………………………………………………………………………………………………………………………..204
3-4-8-9.حق باز فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………205
3-4-8-10.مرور زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..205
3-4-8-11. اسقاط حق رجوع به مدیون………………………………………………………………………………………………………………206
3-4-8-12.دیون متعدد………………………………………………………………………………………………………………………………………207
3-4-8-13.بخشش بعد از پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………….207
3-5.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………208
فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث
4-1.جمع بندی مقایسه ابراء و هبه……………………………………………………………………………………………………………………….213
4-1-1.ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………213
4-1-2.هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..215
4-2.خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………220
4-3.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….224
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………226
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………231

1- کلیات و مباحث عام تحقیق

طرح بحث: در این فصل در پی شناخت مفاهیم کلی موضوع اصلی تحقیق خواهیم بود که خود دارای چند مبحث می باشد به این ترتیب بعد از مقدمه به تشریح روابط پدیده های حقوقی و مبانی حقوق دینی و در دو مبحث مجزا به تبیین کلی و اجمالی ابراء و هبه و در آخر به توضیح چند اعمال حقوقی متشابه خواهیم پرداخت .
در این فصل مشتمل بر موارد ذیل می باشد :
گفتار اول:مقدمه
گفتار دوم : کلیات
گفتار سوم : شناخت کلی پدیده های حقوقی
گفتار جهارم: شناخت کلی ابراء
گفتار پنجم: شناخت کلی هبه
گفتار ششم: اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه
گفتار هفتم:نتیجه

به نام احسن الخالقین
1-1.مقدمه
حمد و سپاس خداوند منان را که انسان را آفرید و در میان تمامی موجودات خود بر او منت نهاد و عقلی جستجوگر و نیروی تفکر و اندیشه به او بخشید ، تا با تعقل در جهان و آنچه در آن است به علت آفرینش خود پی برده و در طول زندگی کوتاه خود قطره ای ناچیز از دریای بیکران علم لدنی را برداشته و با آن وجود تشنه و سرگشته خود را سیراب کند .زیرا اگر هدف آفرینش چیزی جز کسب علم و معرفت و حرکت در مسیری که انسان را به معبود خویش نزدیک می کند و باعث جلب رضایت خاطر یار میگردد هدفی عبث و بیهوده است و علمی که در روایات و احادیث اسلامی نیز به آموختن آن سفارش شده و امر به فراگیری آن حتی در دورترین نقاط دنیا هم گردیده است شامل کلیه علوم انسانی و تجربی می گردد . در میان علوم انسانی علم حقوق (مجموع قواعد زندگی انسان) از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است و این نیاز ، از ابتدای تشکیل اجتماعات بشری احساس شده است ، زیرا خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهات زیاد دارد و کم و بیش همه انسانها یک چیز را طالبند ، پس نزاع بر سر جلب منافع بیشترو تامین زندگی بهتر در می گیرد .انسان عاقل از ابتدا به خوبی تشخیص داده که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی در تضاد است و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه هستند ، حکومت کند (کاتوزیان ،1371 :1) .
حال که اهمیت و نیاز این علم تا اندازه ای روشن شد . باید گفت در روابط اجتماعی برای اینکه حقی بوجود آید قانون باید حادثه ای را که مسبب آن قرار می گیرد معین کند .
حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و از بین رفتن حق در نظر گرفته است ، از دو حال خارج نیست یا در شمار وقایع حقوقی قرار می گیرند یا اعمال حقوقی . رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین میشده و اراده و انشاء مرتکب در آن تأثیر ندارد واقعه حقوقی نامیده می شود (کاتوزیان،1388: 9).
در مقابل وقایع حقوقی ، اعمال حقوقی وجود دارد که شرح کامل آن در متن نوشتار خواهد آمد . بطور خلاصه عبارتست از کار ارادی ، که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است اعمال حقوقی که هر یک ایجاد آثار خاصی می کنند به دو گروه عقد وایقاع تقسیم میشوند عقد حاصل دو اراده و ایقاع حاصل یک اراده است .
در کتب حقوقی آنگونه که درمورد ایقاعات مباحث بسیار کوتاه و محدودی مطرح شده است. دلیل این امر را باید در سوابق و منابع این نوشته ها بررسی نمود . در این پایان نامه سعی شده است که به دو مورد اعمال حقوقی (ابراء و بخشش دین ) مورد بررسی قرار گیرد . با عنایت به این توضیح باید گفت انسان در طول حیات خود بر اساس قاعده تسلیط ، اختیار هرگونه دخل و تصرفی در اموال و دارائی خود را دارد.بنابر این هر کس می تواند تمام یا بخشی از مال خود را به دیگری بفروشد یا اجاره داده یا به او هبه کند. در مورد تصرفاتی که در مقابل عوض انجام می گیرد ، به لحاظ اینکه شخص مالش را مجانی نداده ، اشکال بوجود نمی آید . لکن در مواردی که شخص تمام یا قسمتی از اموال خود را به دیگری می بخشد و یا از تمام یا قسمتی از دین و حقی که بر دیگری دارد بدون هیچگونه چشم داشتی صرفنظر می نمیاد ، وضع دقیقتری بوجود آمده و قابل توجه و تأمل است زیرا اگرچه این عمل در بادی امر بسیار پسندیده و نیکو است ولی در حقیقت ممکن است انسان در بخششهای بی جهت و بدون تأمل که غالبا بر اثر احساسات بوقوع می پیوندد موجبات فقر و پریشانی خود را فراهم سازد . به همین جهت شاید بعضی از مردم را عقیده بر این باشد که کمک و احسان به فقراء و ضعفا امری بیهوده و غیر لازم است زیرا از دسترنج ثروتمندان بدون زحمت برخوردار گردیده و موجب رواج تن پروری آنها می شود .
لکن وقتی به قرآن کریم این راهنمای هدایت و سعادت انسان ها توجه کنیم به پیروی از این آیه شریفه که فرموده است(…والذین یکنزون الذهب و الفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم …) (سوره توبه ، آیه 34)یعنی آن کسانی که طلا و نقره (دارائی خود ) را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی نمایند (ای رسول ما) آنها را به عذابی دردناک بشارت ده .
خوشبختانه اکثریت بر این اعتقادند که بشر نباید تنها به