توسط مؤسسات چاپ و نشر:این مورد نیز از زمره جرائمی است که در قانون حمایت از حقوق مؤلفان پیش بینی شده و از موارد نقض حقوق هنرمندان و ادیبان می باشد.ماده 20 قانون مذکور در متن خود بیان داشته است :« چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود یا ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط به حسب مورد درج نمایند.»
مرتکب جرم در این ماده چاپخانه ها و کارگاه ها و… هستند که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند . این ماده از نظر بیان افرادی که می توانند مرتکب جرم شوند تمثیلی بوده و مرتکب می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد.اما از نظر کاری که انجام می گیرد ، این ماده حصری است و فقط اشخاصی را در بر می گیرد که به کار چاپ و یا پخش و… آثار ادبی و هنری می پردازند و عمل ارتکابی آنان عدم درج شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش و انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا است. این ماده مصداق بارز جرائمی است که با ترک فعل صورت می پذیرد و تحقق آن با فعل ممکن نیست ، چرا که در همه مواردی که در این ماده اشاره شده ، فرد مرتکب از درج دفعات و تعداد چاپ و … امتناع می کند. جرم مورد نظرعمدی است و فرد مرتکب باید بداند که اثر مزبور مورد حمایت قانون است .همچنین این جرم مطلق است و با عمد مرتکب در عدم درج مشخصاتی که در ماده مورد تصریح قرار گرفته ، جرم به وقوع می پیوندد و نیازی به سوء نیت خاص ندارد.با تحقق شرایط مزبور و با اثبات وقوع جرم ، مرتکب حسب ماده 25 قانون حمایت از حقوق مؤلفان به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد
یکی دیگر از تجاوزهایی که به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری صورت می پذیرد مسأله دانلود های غیرقانونی است .با توجه به منافع مادی و معنوی اثر که برای پدیدآورنده و منتشر و توزیع کننده آن متصور است و مورد حمایت قانون نیز می باشد ، حمایت در برابر دانلودهای غیرقانونی نیز باید به نحو جدّی صورت پذیرد تا پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری با دانلودهای غیرقانونی که از آثارشان صورت می گیرد،از منافع مادی اثر خویش محروم نمانند.برای این امر باید جلوی سایت هایی که به صورت غیر قانونی اجازه دانلود آثار ادبی و هنری بخصوص موسیقی را به کاربران خود می دهند،شناسایی و با آنها برخورد شود.اما متأسفانه درفضای قانونی کشورمان تا به حال هیچ مقرّره قانونی به طور مستقیم به این مورد اشاره نکرده و با خلاء قانونی در این مورد مواجه هستیم.حتی این مطلب رامی توان به دانلود غیرقانونی مقالات اینترنتی نیز تسرّی داد.البته شاید بتوان با به کار بردن اصل جبران خسارت مرتکبین این جرم را به پرداخت خسارت صاحب حق محکوم کرد،اما به نظرمی رسد این امر برای مقابله با متجاوزین به حقوق پدیدآورندگان کافی نباشد و حتی در مقابل سود سرشاری که این افراد از این طریق به دست می آورند ناچیز باشد.بنابراین لازم است هرچه سریعتر مسئولین مربوط و مقامات صلاحیتدار در این زمینه چاره اندیشی کرده و با تعیین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مناسب،جلوی این گونه نقض حقوق ها را بگیرند تا هم پدیدآورندگان بتوانند از منافع مادی و معنوی اثر خویش بهره مند شوند و هم دست افرادی که با بهره گیری از این کار منافع مادی سرشاری را به طورغیر قانونی تحصیل می کنند و باعث کاهش انگیزه پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در خلق آثار جدید می شوند ،گرفته شود. با ایجاد ضمانت اجرای مناسب در این زمینه و بسیاری از جرائم اینترنتی مرتبط با حقوق مؤلف ،شاهد امنیت هرچه بیشتر فضای سایبری کشورمان خواهیم بود و عرضه آثار در این فضا نیز تحت نظارت سازمان های مسئول ، با کیفیت بهتری صورت خواهد پذیرفت
2.جرائم علیه مالکیت صنعتی
مطلب مرتبط :   ، (معین)، -، مفهوم:، ادبی:
دسته بندی : علمی