جمهوری اسلامی» بود. این حزب به دلیل احساس خلأ تشکیلاتی در میان نیروهای مذهبی و توسط افرادی نظیر آیتالله سید محمد حسینی بهشتی، آیتالله سیدعلیخامنهای، آیتالله موسوی اردبیلی و حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی پایهگذاری شد و در 22 بهمن 1357 اعلام موجودیت کرد. (جاسبی، 373:1384)
هدف عمده حزب، حاکمیت مکتب در جامعه بود که براساس آن مردم فراتر از ارزشهای مکتب مجاز به ایفای نقش قلمداد نمیشدند. حزب جمهوری اسلامی نشان داد که با بهرهگیری از شبکه گسترده به روحانیون در سراسر کشور از توان بسیج فوقالعادهای برخوردار است و با
فعالیتهای پر دامنه و گستردهی خود در صدد پاسداری از هویت اصیل انقلاب اسلامی، تثبیت ارزشهای اسلامی، بسیج سیاسی مردم و طرد نیروهای رقیب برآمد حزب جمهوری اسلامی با تکیه بر آراء امام خمینی در صدد ایجاد جامعهی اسلامی بود و با تشکیل ائتلافی از گروههای مختلف اسلامی از حمایت گسترده طبقات غنی و پایین جامعه و بازاریان بهرهمند شد. (اسماعیلی: 100:1380) بطور کلی، حزب جمهوری اسلامی به عنوان تجمیع و تألیف کنندهی عناصر و مبانی هویتی اسلامگرایان، با تشکیل ائتلافی منسجم از گروههای اسلامی مختلف به بزرگترین و قدرتمندترین حزب ایران تبدیل شد. حزب توانست با بهرهگیری از پشتوانههای مردمی خود، بسیاری از نهادهای انقلابی را در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اختیار بگیرد. تا نیمه دوم سال 1360 و اوائل سال 1361، زمینهی تثبیت نهایی هویت ارزش محور انقلاب اسلامی فراهم شد؛ توطئههای آمریکا در سرنگونی حاکمیت ناکام ماند، حوادث جنگ تحمیلی به نفع ایران تغییر جهت دادند، بقایای رژیم شاه از بازگشت به قدرت کاملاً مأیوس شدند، حرکتهای خشونتطلبانه و مسلحانهی گروهکها بینتیجه ماند، لیبرالها و بنیصدر از حوزه رهبری جامعه کنار رفتند، کودتای حزب توده کشف شد و خلاصه وضعیتی پیش آمد که نیروهای انقلابی معتقد به رهبری امام، قدرت سیاسی را به دست گرفتند. (شکوهی، 206:1375)

دسته بندی : علمی