تهران:، فارسی.، ، همگانی،، پایان‌نامه

دانلود پایان نامه
ده+108ص.
(در این کتاب به نکات دستوری کلمات نیز اشاره شده است.)
538. همایون، همادخت. گویش اختری. تهران: مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371، چهارده+192ص.
برخی فرایندهای آوایی؛ ساختمان فعل؛ ساختمان گروه‌های فعلی؛ فهرست مصدرها و ستاک‌های حال و گذشته؛ نکاتی چند مربوط به اعداد؛ نکاتی چند مربوط به صفت؛ نکاتی چند مربوط به ضمیر.
539. ــــــ . واژه‌نامه: زبان شناسی و علوم وابسته. [ویرایش 2]. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1379، سی و یک+ 359+326 ص.
بخش اول ـ واژه‌نامه: انگلیسی ـ فارسی؛ بخش دوم ـ نام زبان‌ها: انگلیسی ـ فارسی؛ بخش سوم ـ واژه‌نامه: فارسی؛ بخش چهارم ـ نام زبان‌ها: فارسی.
540. همایون فرخ، عبدالرحیم. دستور جامع زبان فارسی. تهران: علمی، [بی‌تا]، 7 ج در یک مجلد، شصت و چهار+1207 ص، جدول، نمودار.
کتاب اول: اسم؛ کتاب دوم: صفت؛ کتاب سوم: فعل؛ کتاب چهارم: قیود و ظروف؛ کتاب پنجم: ضمیرها؛ کتاب ششم: حروف؛ کتاب هفتم: نحو.
541. ــــــ . دستور فرخ. به همت محمد مشیری. تهران: بنگاه آذر، 1324، کح+210ص، نمودار.
فصل یکم ـ در تعریف دستور و الفباء؛ فصل دوم ـ بخش‌های سخن؛ فصل سوم ـ تصریف یا گردش اسم.
542. همایی، جلال‌الدین. قواعد فارسی. 500 ص( چاپ نشده).
شامل کلیه قواعد استنباطی اجتهادی با ذکر امثله و تطبیق فروع با اصول.*
543. هورن، پل [هرن، پاول]؛ هوبشمان، هایزیش. اساس اشتقاق فارسی. ج 1: آـ خ. ترجمه و تنظیم با نقل شواهد فارسی و پهلوی از جلال خالقی مطلق. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 262؛ زبان شناسی ایران، شماره 10. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1356، 696ص.
آ ـ خ (بیان اشتقاق 517 واژه از 140 واژ? آورده شده در چند جلد).
(* جلدهای دیگر این مجموعه دیده نشده است.)
544. هومند، نصرالله. پژوهشی در زبان تبری (= مازندرانی). آمل: کتاب‌سرای طالب آملی، 1369، ص 1ـ70.
درباره زبان تبری (مازندرانی)؛ واج‌ها و واکه‌های موجود در زبان تبری (= مازندرانی)؛ واکه خنثی؛ علایم آوایی؛ بیان علایم آوایی؛ آشنایی با پاره‌ای از مفاهیم دستور زبان تبری: ابدال، قلب، تخفیف؛ ریشه‌های همانند زبان تبری در زبان‌های دیگر، نمونه‌هایی از واژه‌ها، ترکیبات و تعبیرات در زبان تبری.
545. هیرمندی، رضی. توصیف مقابله‌ای زمان‌ها در انگلیسی و فارسی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مدرسه، 1375، [112]ص، جدول.
فصل اول ـ مختصری درباره مقابله؛ فصل دوم ـ مروری بر زبان‌های فارسی امروزی؛ فصل سوم ـ زبان‌های انگلیسی؛ فصل چهارم ـ زمان پنهان؛ فصل پنجم ـ بررسی پاره‌ای از خطاها.
546. یارمحمدی، لطف‌الله. پانزده مقاله در زبان شناسی مقابله‌ای و ساخت زبان فارسی، دستور، متن و گفتمان. تهران: راهنما، 1374، 88+183ص.
(به بخش مقالات نگاه کنید.)
547. ــــــ . درآمدی بر آواشناسی. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره 171. زبان شناسی و زبان‌آموزی، شماره 12. تهران: مرکز نشر دانشگاهی 1373، شش+265ص.
فصل اول ـ مقدمه؛ فصل دوم ـ الفبای صوتی؛ فصل سوم ـ حرف‌نگاری؛ فصل چهارم ـ عمل و ساختمان اندام‌های گفتار؛ فصل پنجم ـ تولید و تشخیص اصوات؛ فصل ششم ـ رده‌بندی اصوات؛ فصل هفتم ـ تولید و ثبت اصوات؛ فصل هشتم ـ صامت‌ها؛ فصل نهم ـ مصوت‌ها.

فهرست منابع و مآخذ
الف ـ کتاب‌ها:
1ـ پاسداران زبان و ادبیات فارسی در هند. دهلی نو: مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند، 1364.
2ـ فهرست کتاب‌های چاپی فارسی ازآغاز تا سال 1345 بر اساس فهرست خانبابا مشار و فهارس انجمن کتاب. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1352، ج 1و2.
3ـ انوشه، حسن، ویرایشگر. دانشنامه ادب فارسی. ج4: ادب فارسی در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1380، بخش 3.
4ـ بصاری، طلعت. دستور زبان فارسی. تهران: کتابخانه طهوری، 1347.
5 ـ تهرانی، آقابزرگ. الذریعه الی تصانیف الشیعه. بیروت: دارالاضواء، ‍[بی‌تا]، ج 8 و17.
6ـ حامدی ربانی، اصغر. فرهنگ فارسی به فارسی سعدی. [تهران]: مهتاب، گلستان کتاب، 1370.
7 ـ عاصی، مصطفی؛ عبدعلی، محمد. واژگان گزیده زبان شناسی. تهران: علمی و فرهنگی، 1375.
8ـ صدر حاج سید جوادی، حسن [حاج سید جوادی، کمال]. دستور زبان فارسی در شبه قاره هند. تهران: نشر روزگار، 1380.
9ـ فرشیدورد، خسرو. دستور مفصل امروز برپایه زبان شناسی جدید. تهران: سخن، 1382.
10ـ مشار، خانبابا. فهرست کتاب‌های چاپی فارسی. تهران: ارژنگ، 1351، ج 2و5.
11ـ ــــــ . مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی ازآغاز چاپ تاکنون. تهران: [بی‌نا]، 1340، 6 ج.
12ـ منزوی، احمد. فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی پاکستان، 1370، ج 13.
13ـ مهیار، محمد. کتاب شناسی دستور زبان فارسی. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، 1381.
14ـ نصری، عبدالله. پایان شب سخن‌سرایی، زندگی، آثار و اندیشه‌های استاد جلال‌الدین همایی. تهران: آفتاب توسعه، 1380.
15ـ همایون‌فرخ، عبدالرحیم. دستور جامع زبان فارسی. به کوشش رکن‌الدین همایون فرخ. تهران: علمی، [بی‌تا].

ب ـ مقاله:
16ـ افشار، ایرج. “کتاب شناسی دستور زبان فارسی”. فرهنگ ایران زمین. ج 2. 1333.
17ـ تفهیمی، ساجدالله. “نگاهی کوتاه بر تاریخچه زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره”، ترجمه علی محمد مؤذنی، در: سمینار پیوستگی‌های فرهنگی ایران و شبه قاره (مکان و زمان؟)، مجموعه سخنرانی‌های نخستین سمینار پیوستگی‌های فرهنگی ایران و شبه قاره. تهران: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان؛ اسلام‌آباد: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین‌المللی، 1372، ج2.
18ـ صدر حاج سید جوادی، حسن [حاج سید جوادی، کمال]. “کتاب شناسی کتاب‌ها و مقالات دکتر خسرو فرشید ورد”، در: یادگارنامه استاد خسرو فرشیدورد. به‌کوشش حسن صدر سید جوادی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1377.
ج ـ اینترنت:
19ـ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران:
http://www.nli.ir
20ـ فرهنگستان زبان و ادب پارسی:
http://www.persianacademy.ir
د ـ لوح فشرده:
21ـ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
ه‍ ـ نرم‌افزار:
22ـ کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.

فصل دوم ـ پایان‌نامه‌ها
1. آخشینی، علی. “بررسی رشد فعل‌ مرکب در گفتار چند کودک فارسی زبان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1371، 212 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
رشد زبان/ فراگیری زبان/ فعل مرکب/ کودک فارسی‌زبان.
2. آرادگلی، ماری. “بررسی واج‌شناسی گویش تاتی دهکده کجل بر اساس روش‌های نوین زبان شناسی”. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1349، 65 ص، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش تاتی/ گویش کجل/ کجل (روستا)/ خلخال/ بررسی واج‌شناسی.
3. آرمیده، مینا. “بررسی گروه اسمی گویش لری بختیاری مسجدسلیمان”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1371، 232 ص، نقشه، جدول، واژه‌نامه، کتابنامه.
گویش لری بختیاری/ مسجدسلیمان/ گروه اسمی.
4. آره گلیانس، سامسون. “روش پژوهش گویش‌ها”. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1355، 34 ص.
گویش‌شناسی/ روش مطالعه گویش‌ها.
5. آریاپور، کبری. “تحلیل سبکی 50 غزل از دیوان حافظ”. پایان‌نامه کارشناسی‌ ارشد زبان شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، 1359، 259 ص، جدول.