دانلود پایان نامه
ر بیان الفاظی که در عرب و عجم مشترک الاستعمال‌اند؛ کتاب حروف عامله؛ کتاب المصطلحات ـ در بیان حرف و کلمه و جمله و لفظ و سطر و مضمون و مطلب؛ کتاب الکلمه و الکلام ـ در تعریف کلمات که از برای ظن و یقین است.
443. محمدی خُمَک، جواد [سکایی سیستانی]. واژه‌نامه سکزی (فرهنگ سیستانی). تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، [?] ،ص بیست و پنج ـ شصت و هشت.
اندکی از دستور سکزی: فعل ماضی، آینده، اکنون (مضارع)، امر؛ اسم؛ ضمیر؛ صفت؛ قید؛ شبه جمله (صوت)؛ حرف؛ تشدید؛ پیشوند؛ تبدیل.
444. محمود، فیاض؛ عابدی، وزیرالحسن. تاریخ ادبیات فارسی در شبه قاره هند (1707 تا 1972 م). ترجمه مریم ناطق شریف. تهران: نشر رهنمون، 1378، ص339ـ359، 493ـ506.
بخش نخست (1707ـ1857م): فصل نهم ـ لغت، زبان شناسی و زبان‌آموزی؛ بخش دوم (1707ـ 1875)؛ فصل پنجم ـ فرهنگ‌نویسی، زبان شناسی و زبان‌آموزی، شرح‌نگاری، دستورنویسی.
445. محمودی، محمدحسین. کلید دانش‌ها، درست گفتن، درست نوشتن، درست خواندن. تهران: ارین‌کار، 1371، 131ص.
فصل اول ـ کلمات دستور زبان فارسی؛ فصل دوم ـ کلمات، مفرد و جمع، غلط‌های مصطلح، حالات اسم، اضافه و اقسام آن، صفت، فعل، ضمایر، قید؛ فصل سوم ـ حروف؛ فصل چهارم ـ جمله؛ فصل پنجم ـ نقطه‌گذاری.
446. مدرس صدرانی، ابوالحسن؛ کاظم زاده، خلیل. جشن واژگان فارسی “فارسی را پاس بداریم”. [بی‌جا]: عابد، 1379، 233ص، جدول.
فصل دوم ـ مصدر= مصدر و قواعد آن، فعل؛ صفت؛ ضمیر؛ اسم؛ منادا و قواعد آن؛ فصل ششم ـ واحد شمارش کالا؛ فصل هفتم ـ مروری بر اختصارات در زبان و ادبیات فارسی؛ فصل دهم ـ بررسی جمع مکسر.
447. مزداپور، کتایون. واژه‌نامه گویش بهدینان یزد: فارسی به گویش همراه با مثال. ج 1: آـ پ. سلسله انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 74006. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1374، ص98ـ136.
1ـ‌ فهرست واج‌های گویش بهدینان شهر یزد 2ـ‌ ملاحظاتی درباره هم‌خوان‌ها 3ـ‌ ملاحظاتی درباره واکه‌ها 4ـ ‌ملاحظاتی درباره ابدال برخی آواها 5ـ ‌ملاحظاتی درباره نحو زبان 6ـ صرف چند فعل.
448. مزرعتی، عباس؛ مزرعتی، علی؛ مزرعتی، محمد. فرهنگ بیذوی (ابوزیدآباد کاشان). تهران: عباس مزرعتی، علی مزرعتی، محمد مزرعتی، 1374، ص 19ـ33.
پیوند با دیگر زبان‌های ایرانی؛ پیوند با پهلوی و اوستایی؛ سادگی زبان؛ دگرگون کردن واژه‌های تازی؛ برخی ویژگی‌های زبان: دگرگونی واکه‌ها، دگرگونی واژه‌ها، مذکر و مؤنث، آوایی ویژه، دیگر آواها و واک‌ها، تکیه، گونه‌ای دیگر در کهن‌گرایی همراه با نوآوری، واژه‌های ایرانی تازه نما، دیگر خویشاوندان.
449. مشکوهالدینی، مهدی. توصیف و آموزش زبان فارسی. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 271، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1379، 259ص، مصور، جدول، نمودار.
فصل اول ـ ویژگی‌ها، نقش‌ها و ساخت زبان؛ فصل دوم ـ دیرینه زبان فارسی؛ فصل سوم ـ زبان فارسی نو؛ فصل چهارم ـ تغییرات یا دگرگونی زبان فارسی؛ فصل پنجم ـ لهجه‌های جغرافیایی؛ فصل ششم ـ زبان‌آموزی و رشد مهارت‌های گفتن و شنیدن؛ فصل نهم ـ آموزش و فراگیری مهارت‌های نوشتن؛ فصل دهم ـ فراگیری مهارت‌های خواندن؛ فصل یازدهم ـ صداها و ساخت آوایی زبان فارسی؛ فصل دوازدهم ـ واژگان و ساخت واژه در زبان فارسی؛ فصل سیزدهم ـ ساخت جمله در زبان فارسی.
450. ــــــ . دستور زبان فارسی برپایه نظریه گشتاری. [ویرایش 3]. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 99. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1379، [255]ص، جدول، نمودار.
بخش اول ـ برخی نظرگاه‌های بنیادی در تدوین دستور زبان گشتاری: فصل اول ـ مقدمه، فصل دوم ـ دستور زبان گشتاری؛ بخش دوم ـ قاعده‌های سازه‌ای، ژرف‌ساخت و قاعده‌های گشتاری در زبان فارسی: فصل سوم ـ قاعده‌های سازه‌ای، واژگان و قاعده‌های گشتاری، فصل چهارم ـ ژرف ساخت جمله‌های اصلی، فصل پنجم ـ جمله‌های مرکب؛ بخش سوم ـ روساخت جمله و سازه‌های آن در زبان فارسی: فصل ششم ـ تجزیه روساختی جمله، فصل هفتم ـ گروه فعلی، فصل هشتم ـ فعل، فصل نهم ـ گروه اسمی، فصل دهم ـ حرف نشانه “را”، فصل یازدهم ـ گروه حرف اضافه‌ای و حروف اضافه، فصل دوازدهم ـ قید، گروه قیدی و جمله وابسته قیدی.
451. ــــــ . ساخت آوایی زبان. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 92. [ویرایش 3 ؟]. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1374، 238ص، مصور، جدول، نمودار.
فصل اول ـ مقدمه؛ فصل دوم ـ برخی مفاهیم ضروری آواشناسی در واج‌شناسی؛ فصل سوم ـ روش‌های واج‌شناسی زایا؛ فصل چهارم ـ واج‌شناسی و واژگان؛ فصل پنجم ـ واج صدا و تقابل؛ فصل ششم ـ دسته‌بندی واج‌ها؛ فصل هفتم ـ مشخصه‌های واجی؛ فصل هشتم ـ نظام دوتایی مشخصه‌های واجی؛ فصل نهم ـ هجا؛ فصل دهم ـ عناصر نوایی؛ فصل یازدهم ـ فرایندهای واجی؛ فصل دوازدهم ـ قاعده‌های واجی؛ فصل سیزدهم ـ نمای واجی زیرین و انواع قاعده‌های واجی؛ فصل چهاردهم ـ واج‌شناسی گفتار.
452. ــــــ . سیر زبانی. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 153. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1373، ص165ـ352.
فصل دهم ـ نظریه دستور زبان گشتاری؛ فصل یازدهم ـ قاعده‌های نحوی در نظریه اصلی دستور زبان گشتاری؛ فصل دوازدهم ـ معناشناسی تعبیری؛ فصل سیزدهم ـ معناشناسی زایا؛ فصل چهاردهم ـ نظریه دستور زبان حالت؛ فصل پانزدهم ـ نظریه اصلاحی دستور زبان گشتاری؛ فصل شانزدهم ـ نظریه حاکمیت و مرجع‌گزینی؛ فصل هفدهم ـ زبان ‌آموزی کودک؛ فصل هجدهم ـ فراگیری زبان دهم.
453. مشکور، محمدجواد. دستورنامه در صرف و نحو زبان پارسی. [ویرایش4؟]. تهران: شرق، 1363، 383ص.
قسمت اول ـ صرف: مقدمه در حروف هجاء و قواعد و املاء، بخش نخست ـ اسم، بخش دوم ـ صفت، بخش سوم ـ کنایات، بخش چهارم ـ عدد، بخش پنجم ـ فعل، بخش ششم ـ قیود، بخش هفتم ـ حروف اضافه، بخش هشتم ـ حرف ربط، بخش نهم ـ اصوات، نقطه‌گذاری، تخفیف، ابدال، قلب؛ قسمت دوم ـ در حروف مفرد و مرکب به ترتیب الفباء؛ قسمت سوم ـ در نحو یا آیین جمله‌بندی در زبان پارسی؛ قسمت چهارم ـ پساوندها و پیشاوندها؛ قسمت پنجم ـ در کلمات مرکب؛ قسمت ششم ـ عربی در پارسی.
454. ــــــ . فرهنگ هزوارش‌های پهلوی. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 29؛ واژه‌نامه‌های پهلوی، شماره 4. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1346، ص202ـ208.
فهرست افعال و ضمایر و حروف در هزوارش.
455. مشیری، مهشید. اتباع‌سازی در زبان فارسی و فرهنگ اتباع. تهران: آگاهان ایده، 1379، 134ص.
بخش نخست ـ اتباع و اتباع‌سازی: مقدمه، انواع اتباع و متبوع، تابع مهمل و متبوع، معنی‌دار، تابع و متبوع مهمل، تابع و متبوع معنی‌دار، تابع پاسخ گونه، اتباع‌شدگی عامیانه؛ بخش دوم ـ فرهنگ اتباع.
456. ــــــ . فرهنگ آوایی‌ـ‌املایی زبان‌فارسی. تهران: کتاب‌سرا، 1366، [267]ص، کتابنامه.
مقدمه؛ نشانه‌های اختصاری؛ نشانه‌های آوایی و برابرهای خطی؛ فرهنگ آوایی ـ املایی.
457. ــــــ . فرهنگ زبان فارسی، الفبایی ـ قیاسی. تهران: سروش، 1369، [بیست و چهار]+ 1190 ص، کتابنامه.
(آوانگاری لاتین کلمات، ریشه‌یابی، بیان نوع دستوری کلمه برحسب شمار معنای آن، زبان منبع کلمه، صرف فعل، متضادها و هم‌آواهای کلمه).
458. ــــــ .فرهنگ فارسی (الفبایی‌ـ‌قیاسی). تهران: پیکان، 1378،2ج، بیست‌و‌نه+2012ص.
(آوانگاری لاتین کلمات، ریشه‌یابی، بیان نوع دستوری کلمه برحسب شمار معنای آن، زبان منبع کلمه، صرف فعل، متضادها و هم‌آواهای کلمه).
459. ــــــ . نخستین فرهنگ زبان فارسی الفبایی ـ قیاسی. تهران: سروش، 1371، [پانزده]+ 1190.
(آوانگاری لاتین کلمات، ریشه‌یابی، بیان نوع دستوری کلمه برحسب شمار معنای آن، زبان منبع کلمه و صرف فعل، متضادها و هم‌آواهای کلمه.)
460. معین، محمد. اسم جنس و معرفه، نکره. سلسله انتشارات امیرکبیر، طرح دستور زبان فارسی، شماره 5. [ویرایش2]. تهران: امیرکبیر، 1363، 80ص.
تقسیم اسم از لحاظ تعریف: I نکره، II معرفه
461. ــــــ . اسم مصدر ـ حاصل مصدر. سلسله انتشارات امیرکبیر، طرح دستور زبان فارسی، شماره 2. [ویرایش 2؟]. تهران: امیرکبیر، 1363، 160ص.
1ـ مقدمه 2ـ اسم مصدر 3ـ حاصل مصدر.
462. ــــــ . اضافه: بخش اول و دوم. سلسله انتشارات امیرکبیر، طرح دستور زبان فارسی، شماره 3و4. تهران: امیرکبیر، 1360، 255 ص.
بخش اول: 1ـ مقدمه 2ـ مقایسه 3ـ ارکان اضافه 4ـ نشانه اضافه؛ بخش دوم: 6ـ تقسیم اضافه به اعتبار لفظ مضاف 8ـ حالات ترکیب اضافی 9ـ تتابع اضافات 10ـ فک اضافه 11ـ ترکیب 12ـ اضافه و
صفت 13ـ جمع و ترکیب اضافی 14ـ بعضی قواعد استعمال اضافه 15ـ قواعد املاء 16ـ نقل اقوال دستورنویسان و نقد آنها 17ـ خلاصه.
463. ــــــ . فرهنگ فارسی معین. شامل لغات: ادبی ـ ریاضی ـ نجومی،… . به اهتمام عزیزالله علی‌زاده. تهران: نشر ندا، 1381، 1360ص.
(ریشه لغات، هویت دستوری، مترادف و متضاد لغات و علایم فونتیک آنها).
464. ــــــ . فرهنگ فارسی معین یک جلدی بر اساس فرهنگ شش جلدی دکتر معین. تلخیص، ویرایش و اضافات: واحد پژوهش و برنامه‌ریزی انتشارات معین. تهران: [بی‌نا]، 1381، ده+1012ص.
(آوانگاری و نوع دستوری کلمات).
465. ــــــ . فرهنگ فارسی یک‌ جلدی دکتر محمد معین. تهران: نشر سرایش، 1380، سی‌وهشت+1242ص، جدول، مصور.
(آوانگاری و نوع دستوری کلمات).
466. ــــــ . فرهنگ معین. تهران: زرین‌نگار، نگارستان کتاب، 1382، 4 ج، 5277+317ص، مصور.
(آوانگاری لاتین و بیان نوع دستوری کلمات).
* این مجموعه 6 جلدی می‌باشد که دو جلد آخر آن مربوط به اعلام می‌باشد و نکات دستوری در آن دو جلد دیده نمی‌شود.
467. ــــــ . قاعده‌های جمع در زبان فارسی. تهران: 1332، 72ص.*
468. ــــــ . مفرد و جمع. سلسله انتشارات امیرکبیر، طرح و دستور زبان فارسی، شماره 1. تهران: امیرکبیر، 1363، [244]ص.
مقدمه؛ تقسیم از لحاظ تعداد: I مفرد، II تثنیه: الف ـ صرف ب ـ نحو، III جمع: الف ـ فایده جمع ب ـ صرف فارسی.
469. ــــــ . مفرد و جمع و معرفه و نکره. سلسله انتشارات دانشگاه تهران، شماره 497؛ طرح دستور زبان فارسی، شماره 5. تهران: دانشگاه تهران، 1337، 310 ص.
تقسیم اسم از لحاظ تعداد: I مفرد، II تثنیه: الف ـ صرف ب ـ نحو، III جمع: الف ـ فایده جمع ب ـ صرف فارسی ج ـ نحو؛ نکره و معرفه: تقسیم اسم از لحاظ تعریف: Iنکره، II معرفه.
470. مقدم، محمد. چند

دسته بندی : علمی