بالمعنی الاعم گویند که در اصطلاح به آن قطع اصولی گویند. لذا این قطع چیزی جز احتمال شدید مقرون به احتمال خلاف نیست. از این رو موجب تصدیق مشروط یعنی مشروط به صدق (= مطابقت با واقع ) می‌شود. به این دلیل نیز منجز گویند. تنجیزات در حوزه معارف و اعتقادات از سنخ این دلیل هستند؛ یعنی همه تنجیزات به معنای تأیید و تسجیل مضمون مدعاست که با امکان خطا و خلاف مقرون است.
شناسه پنجم:‌ احتجاجات مدارک ثابت هستند؛ ولی تنجیزات مدارک متغیر هستند. چراکه احتجاجات از آن رو که ضرورت صدق، تمامیت کشفی و خطاناپذیری دارند، از مدرکیت ثابت برخوردارند، ولی تنجیزات به دلیل عدم ضرورت صدق،‌ نقصان کشفی و خطاپذیری از مدرکیت متغیر برخوردارند و تبدّل در آنها راه دارد. از این رو فقط احتجاجات هستند که متعلق ایمان قرار می‌گیرند. زیرا ایمان نه به ظنون و ظواهر، بلکه فقط به حق محض، صدق صرف و ثبات مطلق تعلق می‌گیرد و این خصایص اوصاف احتجاجات هستند. این ارزش اعتقادی احتجاجات را تا مرز کشف تام از واقع و در پی آن یقین به مدلول و مدعای آن پیش می‌برد؛ لیکن تنجیزات به دلیل فقدان این اوصاف هرگز نمی‌توانند طرف تعلق ایمان قرار گیرند. پس ارزش اعتقادی تنجیزات چیست؟

مطلب مرتبط :   نماز، ←، رکعت، آفتاب، خطبه
دسته بندی : علمی