دانلود پایان نامه

لاپلاس هم می تواند معادله حاکم را در حوزه ی زمانی بدست آورد.
۴-۵-۳- تبدیل فوریه کسینوسی
بدلیل محدود بودن t در بازه ی می توان از تبدیل فوریه کسینوسی یا سینوسی استفاده کرد. با استفاده از تبدیل فوریه کسینوسی و شرط اولیه (۵S) معادله ( ۲-۱۹ ) به شکل زیر درمی آید:
(۴-۸۳)

که در آن S متغیر تبدیل فوریه و همان

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع لزج، غیرلزج، در()،، (۴-۷):
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید