دانلود پایان نامه
یک ارتباط خوبی را برقرار می‌کند و به خصوص برای بچه‌ها باید کارها از ریتم مناسب برخوردار باشد. تنوع باید وجود داشته باشد، از تکرار از تعلیق از رنگ از موسیقی باید استفاده بکنیم.
همه‌اش لازم است و همه اینها وقتی در یک کاری درست مراعات شود لازم است

  • 7
مطلب مرتبط :   تئاتر، ترجمه، فرهنگ، بینافرهنگی، شاه
دسته بندی : علمی