بخشش، ابراء، دین، مستنبطات، اسقاط

ل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………59
1-6-2-5-1.موارد تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-5-2.شرایط و آثار تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-6. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-6-2-6-1. اقسام تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..61
1-6-2-6-2.اثر تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
1-6-2-7.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………62
1-6-2-8.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
1-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..63
1-7.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی
2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
2-1-2.مستنبطات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………69
2-1-2-1. مستنبطات ماده 289 ق.م (ابراء)…………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-2-2. مستنبطات ماده 806 ق.م(بخشش دین)…………………………………………………………………………………………………..71
2-2.مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………….72
2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..72
2-2-1-1.تعریف ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
2-2-1-2.تعریف بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………………73
2-2-1-3.ملاحظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-2-2.کیفیت ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………75
2-2-2-1.ایقاع بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….75
2-2-2-2.عقد بودن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..78
2-2-3-1.حقیقت ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………79
2-2-3-1-1. اسقاطی بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………79
2-2-3-1-2. ارکان اسقاط حق……………………………………………………………………………………………………………………………..80
2-2-3-1-3.آثار اسقاط در ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………….81
2-2-3-2.حقیقت بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..82
2-2-3-2-1.تملیکی بودن بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………….82
2-2-3-2-2. آثار تملیک در بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………….83
2-2-3-2-3.ملاحظه: تعهد به بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………….84
2-2-4.حکم ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..84
2-2-4-1.لازم بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………..85
2-2-4-2.لازم شدن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..85
2-2-5.ارکان ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..86
2-2-5-1.رکن اول:صیغه انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………..86
2-2-5-1-1.صیغه………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
2-2-5-1-1-1.ملاحظه: صحت معاطات در ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………….87
2-2-5-1-2.شروط انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………………..88
2-2-5-1-2-1.قصد مضمون……………………………………………………………………………………………………………………………….88
2-2-5-1-2-2.قصد انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………………89
2-2-5-1-2-3.تعیین ذمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….91
2-2-5-1-2-4.تنجیز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
2-2-5-1-2-5.درج شرط……………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-2-5-1-2-5-1.بررسی شروط تعلیقی و تقییدی ضمن ابراء یا بخشش دین…………………………………………………………….93
2-2-5-1-2-5-2.شرط خیار……………………………………………………………………………………………………………………………….96
2-2-5-1-2-5-3.شرط عوض…………………………………………………………………………………………………………………………….98
2-2-5-1-2-5-4.شرط ابراء یا بخشش دین در ابراء یا بخشش دین به خود………………………………………………………………99
2-2-5-1-2-5-5.شرط بخشش دین موضوع ابراء و هبه دین………………………………………………………………………………..100
2-2-5-1-2-5-6.شرط حق رجوع در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………….101