بخشش، ابراء، دین، سقوط، تعهد

2-2-5-1-2-5-7.ملاحظات:شبهه………………………………………………………………………………………………………………………102
2-2-5-1-2-6.عدم لزوم قصد قربت…………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-5-2.رکن دوم:دائن(فاعل)…………………………………………………………………………………………………………………………..103
2-2-5-2-1.موارد عدم اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………103
2-2-5-3.رکن سوم:مبرا و متهب…………………………………………………………………………………………………………………………104
2-2-5-3-1.موارد عدم اهلیت……………………………………………………………………………………………………………………………105
2-2-5-3-2.ملاحظه:میت…………………………………………………………………………………………………………………………………..106
2-2-5-4.رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..108
2-2-5-4-1.متعلق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
2-2-5-4-2.شروط متعلق………………………………………………………………………………………………………………………………….109
2-2-5-5.رکن پنجم: قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………113
2-2-5-5-1.ملاحظات:اقباض دین در هبه……………………………………………………………………………………………………………114
2-2-5-6.ملاحظه: ثبت رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………116
2-2-5-6-1.آثار ثبت…………………………………………………………………………………………………………………………………………117
2-3.مبانی ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..118
2-3-1.مبنای فقهی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………118
2-3-1-1.قواعد شرعی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………..118
2-3-1-1-1.شرایط تحقق………………………………………………………………………………………………………………………………….119
2-3-1-1-2. اقتضای اصل در ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..119
2-3-1-2.مبنای سقوط تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….120
2-3-1-2-1.ابراء سبب سقوط تعهد است…………………………………………………………………………………………………………….120
2-3-1-2-2. بخشش دین سبب سقوط تعهد نیست………………………………………………………………………………………………121
2-3-2.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121
2-3-3-بررسی ادله در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………..123
2-3-3-1.اثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………123
2-3-3-1-1.در انشاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………123
2-3-3-1-2.فساد ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………125
2-3-3-1-2-1. ابراء و بخشش دین فاسد……………………………………………………………………………………………………………125
2-3-3-1-2-2.در عقد فاسد………………………………………………………………………………………………………………………………125
2-3-3-2.ادله دفاع در دعاوی……………………………………………………………………………………………………………………………..125
2-3-3-2-1.در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
2-3-3-2-1-1.قابلیت استناد بودن احکام ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………..125
2-3-3-2-1-2.در دعاوی………………………………………………………………………………………………………………………………….126
2-3-3-2-1-2-1.تاثیر ابراء و بخشش دین در دعاوی…………………………………………………………………………………………..127
2-3-3-2-1-3.ضمن دفاع ماهوی………………………………………………………………………………………………………………………128
2-3-3-2-2.در ادله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..129
2-3-3-2-2-1.ادعای ابراء یا بخشش دین از طرف منکر……………………………………………………………………………………….129
2-3-3-1-2-2.ابراء یا بخشش دین بعد از سوگند منکر…………………………………………………………………………………………129
2-3-3-2-2-3.رجوع شاهدان بعد از ابراء یا بخشش دین………………………………………………………………………………………130
2-3-3-2-2-4.اثر اقرار مدیون بعد از ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………..130
2-3-4.ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین)……………………………………………………………………………………………………………….131
2-4.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………138
فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار)
3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142
3-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………142
3-2.در مسئولان پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………………………..145
3-2-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………145
3-2-1-1.بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان…………………………………………………………………………………………145
3-2-1-1-1.وجه قانونی ابراء مسئولین………………………………………………………………………………………………………………..145
3-2-1-1-2.وجه قانونی بخشش دین مسئولین……………………………………………………………………………………………………..147
3-2-1-1-3. ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان…………………………………………………………………………………………………….148
3-2-1-1-3-1.ضمان معاوضه قبل از تلف…………………………………………………………………………………………………………..148
3-2-1-1-3-2.ضمان قبل از تلف