اینترنتی، اینترنت، اینترنت،، رایانهای، اطلاعاتی

در آزمایشگاههای کمپانی معروف «بل» اختراع گردیده بود، کمک گرفته شد. کاربرد سیستم یونیکس از سال 1983 رو به گسترش گذاشت و به این ترتیب، رایانهها امکان یافتند که علاوه بر ایجاد ارتباط متقابل با یکدیگر، به رمزگذاری و رمزگشایی مجموعه دادههای مورد انتقال بسیار سریع در شبکه اینترنت نیز اقدام کنند. از آن زمان، شبکههای اطلاعاتی محلی و منطقهای، توانایی پیدا کردند که با هم ارتباط متقابل برقرار سازند و دادهها و پیامهای خود را به هر کجا که خطوط تلفنی و رایانه های مجهز به دستگاه «مودم» برای (اتصال رایانه به تلفن) وجود دارند، انتقال دهند. به این ترتیب، شبکهسازیهای اطلاعاتی در سراسر جهان توسعه یافتند و مقدمات استفاده از بزرگراههای اطلاعاتی نیز فراهم گردید. (معتمدنژاد، 1389، صص 146-144)

4-2-2 کاربردهای اینترنت
اینترنت، کاملترین و گستردهترین شکل از شبکههای رایانهای است که نسبت به سایر شبکهها از پیچیدگیهای بیشتری برخوردار است و از مجموعهای از شبکههای رایانهای تشکیل شده است. اگر چه نباید فضای سایبر را در شبکه جهانی اینترنت خلاصه کرد؛ اما پیدایش این فضا، مرهون این شبکه و بخش قابل توجه و حداقل لایه آشکار و ملموس آن است. باید یادآور شد که از اوایل دهه 1990، همراه با پیشرفت و گسترش تکنولوژی رایانهای اینترنت، کاربرد آن بیشتر به سه زمینه خاص شامل: پست الکترونیک، سرویسهای اطلاعات درخواستی و برخط، مانند سرویس تارجهانگستر و گروههای مباحثهای و خبری، تمرکز یافته است. پاکزاد، موارد زیر را به عنوان کاربردهای اصلی این شبکه معرفی میکند:
یکی از کاربریهای اصلی اینترنت، شبکه گسترده جهانی (WWW) است. این شبکه، مجموعهای از سرورهای وب است که محتویاتی را که قابل مشاهده با مرورگر وب هستند، پشتیبانی میکند. با حدود 24 تریلیون صفحه وب، این صفحات اتصالاتی را با دیگر صفحات، تصاویر و فایلهای صوتی و ویدیویی، با استفاده از زبان HTML پشتیبانی میکند. لازم به ذکر است که سرورهای اینترنت، متکی به وب هستند.
ارسال و دریافت دادهها، فایلها و اطلاعات، اصلیترین خدمات دسترسی محسوب میشود. پست الکترونیک در دسترسترین برنامه کاربردی اینترنت است.
گفتوگوی اینترنتی یا «خدمات گپ مبتنی بر اینترنت»، خدماتی برای گپهای اینترنتی است که کاربران میتوانند با هم به صورت همزمان، در خصوص موضوعات مختلف به مبادله افکار بپردازند.
گروههای خبری یا اخبار اینترنتی، در واقع تابلوهای اعلان اینترنتی هستند که بر اساس موضوعات مختلف طبقهبندی شده و به افراد این امکان را میدهد که نظرات خویش را ذیل موضوعات مورد علاقه خود و با ارسال پیامهای اینترنتی ارسال کنند.
خدمات تلفن اینترنتی (آوانت)، در واقع همان خدمات ارتباط تلفنی است که از طریق اینترنت به کاربران ارائه میگردد و مکالمات را از طریق شبکه میسر میسازد. این خدمات را نیز باید زیرمجموعهای از خدمات انتقال اطلاعات دانست.
موتورهای جستجو، برنامههایی هستند که امکان یافتن اطلاعات، اسناد و پایگاههای داده را فراهم میآورند. (پاکزاد، 1390، ص 57)