دانلود پایان نامه

.  الزامات برنامه های توانمندسازی

در برنامه های توانمندسازی باید الزامات زیر را لحاظ نمود:

  • جلب تعهد و مشارکت سازمانی : زمانی مدیران و کارکنان، توانمندسازی و فرایندهای آن را باور خواهندکرد که خود درگیر آن باشند. پس باید آنها را به شیوه های محتلف درگیر این فرایند کرد .
  • ایجاد انتظارات صریح و واقع بینانه : این عامل به شرایط محیط و سازمان بستگی دارد و باعث جهت دهی فرایند توان افزایی می شود. انتظارات می بایست منطقی بوده و از احتمال موفقیت برخوردار باشد.
  • تاکید بر اهمیت توان افزایی : توانمندسازی کارکنان نیاز به تمرکز افکار سازمانی دارد، بنابراین می بایست آن را در کانون توجه فعالیتها قرار داده و تا حد امکان ضمن فراهم آوری امکانات و بودجه ی مورد نیاز و تسهیل فرایندها، مسولیتها را به زیر بخشها تفویض نمود .
  • به حداقل رساندن بوروکراسی : برنامه ی توان افزایی چه در حین طراحی و چه اجرا نباید مبتلا به

بوروکراسی اداری، نظیر مکاتبات و جلسات فراوان گردد زیرا باعث افت عملکردی برنامه و کاهش تعهد   مدیران، کارشناسان و کارکنان درگیر در آن خواهد گردید.

  • تفویض اختیار: با این که توانمندسازی، کار گروهی است. بنابراین باید نقش اعضا و مسولیت های آنان مشخص گردد. در این بین، لازم است تا میان اختیارات و مسولیت های آنان تناسب وجود داشته باشد .بهتر است این تناسب همراه با اعتماد باشد، همچنین تفویض اختیار زمانی می تواند منتج به نتیجه گردد که نخست، اهداف کاری واضح و روشن بیان شده باشند. دوم، کار گروهی مورد حمایت قرار گرفته باشد ودر نهایت بستر خلاقیت و نوآوری فراهم شده باشد(نومان[1] 66 و همکاران، 2010،33).
مطلب مرتبط :   کیفری، انتقالی، جرایم، عدالت، دیوان

[1] Neumann

دسته بندی : علمی