است.(، بودجه، نفت، کشت،، عزتی،1378:

خارجی 48/81میلیارد دلاراست. بصره و امقصر از مهمترین بنادر به شمار میروند. ( صفوی، 1387: 331) محصولات عمدهی کشاورزی گندم، جو، برنج، سبزیجات، پنبه وخرما است. منابع معدنی آن نفتخام، گازطبیعی، فسفات وگوگرد میباشد . کاربری زمین 12/13% زمین قابل کشت، 61% کشت دائمی و 27/86% سایر موارد را شامل میشود تولیدات صنعتی شامل نفتخام، منسوجات، موادشیمیایی، چرم، مصالح ساختمانی، فرآوری موادغذایی وکود است.( گلی زواره، 1385: 235).«صادرات از نفت خام، مواد به استثنای مواد سوختنی صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 107) نیروی کار این کشور4/7 میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 20/9 % و درصنعت وخدمات 80/90 % است.( عزتی،1378: 62)

32-2- پادشاهی عربستان سعودی
«واحد پول ریال سعودی است.» (نرجه، 1380: 57) درآمد بودجه 2/189 میلیارد دلاروهزینهی بودجه6/107 میلیون دلار است. تولید ناخالص ملی 374 میلیارد دلارومنشا آن 3/3% کشاورزی، 67%صنعت و8/29% خدمات میباشد. سرمایه گذاری 2/16% از تولید ناخالص ملی است.بدهی خارجی 39/47 میلیارد دلاراست. الدمام و الجبیل از مهمترین بنادر به شمار میروند. ( صفوی، 1387: 332)محصولات عمدهی کشاورزی گندم، جو،گوجهفرنگی، خربزه، خرما وانواع مرکبات است. کاربری زمین 67/1% زمین قابل کشت، 09/0% کشت دائمی و 24/98% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی آن نفت،گازطبیعی، سنگ آهن، طلاومس میباشد و تولیدات صنعتی شامل نفت خام، پالایش نفت، موادشیمیایی نفتی، محلول آمونیاک، گازصنعتی، هیدروکسیدسدیم، سیمان وکود است.( گلی زواره، 1385: 236) نیروی کار این کشور125/7 میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 12% ،درصنعت25 % و درخدمات63 % است. از کشورهای گوناگون در این کشور به کار اشتغال دارند و کارهای کلیدی و مدیریت ها در دست مهاجرین غربی است.( عزتی،1378: 63)

33-2- پادشاهی عمان
«واحد پول ریال عمان است. »(نرجه، 1380: 58) درآمد بودجه 2/9 میلیارد دلاروهزینهی بودجه 9/6 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 5/37 میلیارد دلارومنشا آن 1/2% کشاورزی، 4/53%صنعت و5/44% خدمات میباشد.سرمایه گذاری 17 میلیون دلار است. بدهی خارجی8/5 میلیارد دلاراست. مطرح و مینا رایسوت از مهمترین بنادر به شمار میروند. ( صفوی، 1387: 333)محصولات عمدهی کشاورزی خرما، موز، یونجه وسبزیجات است. کاربری زمین 08/0% زمین قابل کشت، 22/0% کشت دائمی و 07/99% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی آن نفت خام، مس، پنبه نسوز، سنگمرمر ،سنگ آهک، کرومیوم، سنگ گچ وگازطبیعی میباشد و تولیدات صنعتی شامل فرآوری و پالایش نفت خام، گازطبیعی، سیمان ومس است. عمان تا قرن نوزدهم میلادی از نقاط آباد خلیج فارس بود اما به دلایلی رفته رفته آبادانی خود را از دست داد و در حال حاضر از نقاط توسعه نیافته جهان است .( گلی زواره، 1385: 237) .«صادرات از نفت خام و آهن صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 108) نیروی کار این کشور920،000 نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 20/35 % و درصنعت وخدمات 80/64% است.( عزتی،1378: 64)

34-2- فلسطین
«واحد پول نامشخص است.» (نرجه، 1380: 59) درآمد بودجه 806 میلیون دلاروهزینهی بودجه 596/1 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 462/4 میلیون دلارومنشا آن 6/4 %کشاورزی، 8/34 %صنعت و6/60% خدمات میباشد. بدهی خارجی نامشخص است. حیفا مهمترین بندر آن است.( صفوی، 1387: 334) محصولات عمدهی کشاورزی گندم، سیب زمینی، سیب زمینی هندی، زیتون، گوجه فرنگی، پیاز، هندوانه، انگور، پرتقال وتوت فرنگی است. کاربری زمین 45/15% زمین قابل کشت، 88/3% کشت دائمی و 67/80% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی آن سنگ آهن، پتاس،گازطبیعی وفسفات میباشد و تولیدات صنعتی شامل چوب،کاغذ، پتاس وفسفات، غذاوتنباکو است.( گلی زواره، 1385: 238) نیروی کار این کشور794،000 نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی6/15% ودرصنعت وخدمات 80/86 % است. از وضع اقتصادی مردم فلسطین که حدود 60% آنان در خارج از وطن خود زندگی می کنند. .( عزتی،1378: 65)

35-2- جمهوری قرقیزستان
«واحد پول سوم قرقیزستان است.» (نرجه، 1380: 60) درآمد بودجه 3/498 میلیون دلاروهزینهی بودجه 8/544میلیون دلار است. تولید ناخالص ملی 49/10 میلیارد دلارومنشا آن 5/34 %کشاورزی، 5/19%صنعت و1/46% خدمات میباشد. سرمایه گذاری 5/15% از تولید ناخالص ملی است. بدهیخارجی 483/2 میلیارد دلار است. بلیکچی مهمترین بندر به شمار میرود.( صفوی، 1387: 335) محصولات عمدهیکشاورزی تنباکو، پنبه، سیبزمینی، سبزیجات، انگورومیوهجات است. کاربری زمین 55/6% زمین قابل کشت، 28% کشت دائمی و 17/93% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی آن نیروی برق آبی، زغالسنگ، نفت، گازطبیعی، جیوه، سرب وروی میباشد و تولیدات صنعتی شامل ماشین آلات سبک، منسوجات، فرآوریموادغذایی، سیمان، کفش، چوب ارهشده، یخچال، مبلمان وطلااست.( گلی زواره، 1385: 239) .«صادرات از گاز طبیعی و ماشین آلات صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 109) نیروی کار این کشور7/2 میلیون نفراست و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 55% ، درصنعت 15% ودرخدمات30% است.( عزتی،1378: 66)

36-2- جمهوری قزاقستان
«واحد پول تنگه است.» (نرجه، 1380: 61) درآمد بودجه 48/18 میلیارد دلاروهزینهی بودجه 90/18 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 7/138 میلیارد دلارومنشا آن 3/6 %کشاورزی، 1/41 %صنعت و7/52% خدمات میباشد. سرمایه گذاری 27% از تولید ناخالص ملی است.بدهی خارجی 89/53 میلیارد دلاراست. آق تاو و پاولودار از مهمترین بنادر به شمار میروند. ( صفوی، 1387: 336)محصولات عمدهی کشاورزی حبوبات وپنبه است. منابع معدنی آن نفت خام،گازطبیعی، زغالسنگ، سنگ آهن، منگنز وسنگ کروم میباشد . کاربری زمین 28/8% زمین قابل کشت، 05/0% کشت دائمی و 67/91% سایر موارد را شامل میشود .تولیدات صنعتی شامل نفت، زغال سنگ، سنگآهن، منگنز، کرومیت، سرب، روی، مس، تیتانیم، طلا، بوکسیت، نقره، فسفات، گوگرد، آهن وفولاد است. (گلی زواره، 1385: 240) .«صادرات از نفت و فراوردههای نفتی، مواد شیمیایی و ماشین آلات صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 110) نیروی کار این کشور834/7 میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی20 % ، درصنعت 30% ودرخدمات 50 % است.( عزتی،1378: 67)