هزینه های استرس شغلی

بحث ما درباره استرس و استرس شغلی باید تا به حال نشان داده باشد که هزینه‌هایی که استرس‌های شغلی ایجاد می‌کنند، سنگین اند. ولی تعیین میزان دقیق آن دشوار است.اگر به استرس شغلی از جنبه واکنشی که فرد در برابر شرایط شغلی از خود نشان می دهد نگاه کنیم ،‌می بینیم که اطلاعات و آمارهایی وجود دارند که آثار واکنش های عاطفی و رفتاری رایج را با عدد و رقم نشان می دهند .مثلا ،‌اعتیاد به الکل، برای صنایع آمریکا سالانه بیش از 20 میلیون دلار هزینه ایجاد می کند .تخمین زده اند که افسردگی هر سال 30 میلیون دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه ایجاد می کند .

بر اساس برآورد « مرکز اقتصادی بهداشت »‌انگلستان در سال 1986 ، هر ساله در بخش صنعت 8/1 میلیارد پوند به مخارج ناشی از اعتیاد به الکل ، 51/641 میلیون پوند به غیبت ناشی از بیماری ، 70/567 میلیون پوند به مرگهای زودرس و مانند آن اختصاص داده می‌شود. (‌استورا، 1377، ص64)

دیگر هزینه های ناشی از استرس شغلی در واقع آثار عملکرد شاغل در محیط کار را نشان می دهند.برای نمونه ،‌غیبت از کار یکی مشکل های واقعا هزینه آور است و برآورد کرده اند که چهار درصد از ساعات کار بر اثر غیبت کارکنان از دست می رود .به زبان مالی این برآورد یعنی میلیونها دلار در سال.شاید بزرگترین هزینه ای که بر اثر استرس شغلی پدید می آید و محاسبه آن نیز از همه دشوارتر است، خسارتهایی است که در نتیجه اشتباه کارکنانی رخ می‌دهد که به کارهای حساسی اشتغال دارند .بطور تقریب ،‌محاسبه کرده اند که هر سال در ایالت متحده بیش از 2 میلیون کارگر بر اثر حادثه های ناشی از کار ،‌دچار آسیبهای معلولیت‌زا می شوند؛ و همین طور هر سال 15000 نفر در حادثه های ناشی از کار جان خود را از دست می دهند.

مطلب مرتبط :   فقه، حقوقی، حقوق، احکام، اروپاییمقاله با کلمات کلیدی:درباره :

زیان دیگری که چندان به چشم نمی آید ، اما جبران ناپذیر تر از بقیه است.متوجه زندگی انسانهاست.آثار و بازتابهای استرس شغلی چه بسیار که موجب خراب شدن روابط افراد بویژه همسران می شوند،‌رنج و ناراحتی های پدر و مادر به کودکان منتقل می شوند، فرصتها و دستاوردهای شغلی از کف می روند و کیفیت زندگی لطمه می بیند.لطمه ای که به کیفیت زندگی افراد وارد می شود ، به اضافه هزینه واقعی اقتصادی گویای آن است که استرس شغلی مشکلی است که ابعاد اقتصادی باورنکردنی دارد و شایان توجه بسیار است .به همین دلیل بسیاری از شرکتها با تمهیداتی به نام برنامه‌های کمک به کاکنان (EAP  ) کوشیده اند به طور جدی با استرس شغلی مقابله کنند. (آرراس ، 1377، صص42-41)

استراتژی های مقابله با استرس در سازمان

در این رابطه دو منطق متفاوت وجود دارد .منطق اول آن است که چون سازمانها مسئولیت ایجاد حداقل بخشی از فشار عصبی را به عهده دارند ، بنا بر این برای تسکین دادن آن نیز باید اقدام کنند.منطق دوم آن است که چون کارکنان فشار عصبی را تجربه می کنند در صورت کاهش فشار عصبی می توانند به مراتب موثرتر انجام وظیفه کنند، بعضی از شیوه‌های کمک به کارکنان جهت مقابله با فشار عبارتند از:

ـ طراحی درست زمان کاری

ـ ‌شیوه بهتر گزینش کارکنان

ـ طراحی مجدد شغل ـ یعنی دادن مسئولیتهای بیشتر به کارکنان ، و آزادی عمل بیشتری در کارها داشته باشند.

ـ تقویت ارتباطات رسمی سازمانی، اینکار باعث کاهش تعارض و ابهام نقش می‌شود.

ـ تعریف یک فرهنگ سازمانی جدید ، یعنی سازمان باید که ترکیب مناسبی از فعالیتهای کاری و غیر کاری را تقویت کند.

مطلب مرتبط :  

ـ طراحی کردن شغل های انگیزشی- این عمل زمینه ای را فراهم می کند تا کارکنان از مهارتها و نوآوری هایشان استفاده کنند.

ـ کاهش اعمال کنترل مدیریتی بسته ، این امر باعث استقلال بیشتر کارکنان و مشارکتشان در تصمیم گیری ها می گردد.

ـ مشورت کردن و برقراری ارتباط آزاد ، با کارمندان در سطوح مختلف بر مبنای مشخص و منظم.

ـ مطمئن شدن از اینکه کارمندان دورنمائی ، از مسیر پیشرفت شغلی دارند.

ـ ‌مطمئن شدن از اینکه کارمندان یک توازن مناسب بین مسئولیتهای کاری، علائقشان و مسئولیت‌های خارج از محیط کار برقرار کرده اند.

ـ مدیریت کردن و سازماندهی کردن کار ، به یک روش منظم و منسجم .بر این اساس کارمندان نقشهای روشن دارند و می دانند از آنها چه انتظاری می رود.

ـ سازماندهی کردن کارها به نحوی که به کارمندان اجازه عمل متقابل با همکاران را بدهد. (یغما، 1382، صص71-68)

 

دسته بندی : علمی