2 اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی                                                                         

اختلال نارسایی (ADHD) یکی از شایعترین اختلال های عصب – رفتاری تشخیص داده شده در میان دانش آموزان است که با مشکلاتی در زمینه های آموزشی از جمله عملکرد ضعیف ، مردودی و ترک مدرسه همراه است و می تواند منجر به مشکلات ناسازگاری در مدرسه و رفتارهای اختلال گرگردد . ( ولریچ ، لامبرت ، بیکمن ، سیمونز ، دوفینگ [1]و همکاران ، 2004 ). نکته ی مهم این است که شناسایی و درمان به موقع این اختلال منجر به بهبودی قابل توجهی در عملکرد فردی و اجتماعی دانش آموز و کاهش نشانه های اختلال خواهد شد .

12-2  شیوع نارسایی توجه/ بیش فعالی                                                                           

برآورد شده که 3 تا 5 درصد کودکان به(ADHD) مبتلا می شوند ( ویزومورای ، 2002 ) اگرچه این آمار بیشتر در آمریکای شمالی بدست آمده در زمینه یابی ( بریتانیای کبیر ) مشمول بر 10438 کودک سنین بین 5 تا 15 سال نتایج نشان دهنده ی این بود که 3.62 درصد پسران و 0.85 درصد دختران مبتلا به (ADHD) می باشند ( فورد ، گودمن و میتوز[2] ، 2003).

2- 2-2  سبب شناسی                                                                                                 

 نظریه های متعددی در خصوص تبیین نارسایی توجه / بیش فعالی تدوین شده است که می توان این نظریه ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد ؛ نخست نظریه هایی که عمدتا بر نقش عوامل زیستی در سبب شناسی نارسایی توجه / بیش فعالی تاکید می کنند ، دوم نطریه های درون روانی که تلاش می کنند تا نشانه های بی توجهی ، بیش فعالی / تکانشگری را بر حسب یک نقص مرکز بنیادین توجیه کنند(کار،2006).

مطلب مرتبط :   دادرسی، کیفری، لایحه‌آیین، بزهدیده، متهمتحقیق با موضوعموضوع :

3-2-2 زیر ریخت های اختلال نارسا توجه /فزون کنشی                                                

 در چهارمین راهنمای تشخیص و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا سه زیر ریخت متفاوت برای این اختلال در نظر گرفته شده است که شامل زیر ریخت غلبه با فزون کنشی /تکانشگری و زیرریخت ها ترکیبی است.

1-3-2-2 عدم توجه :

به نظر می رسد که کودکان نارسا توجه/بیش فعال در ظرفیت توجه شان ، یعنی در به خاطر آوردن اطلاعات در یک دوره ی زمانی کوتاه نقص نداشته باشند . مولفه ی دیگر توجه ، توجه انتخابی است  یعنی توانایی تمرکز بر اطلاعات مناسب به هنگام حواسپرتی و آشفتگی ( ماش و ولف [3]، 2002 ).

از این رو عدم توجه خصوصا آن نوعی که در(ADHD) دیده می شود یا حواسپرتی و توجه ی حفظ شده ی مختل ظاهر می شود . نقایص توجه در انجام تکلیف یا در موقعیت های تازه و تحریک کننده و به هنگام بالا بودن میزان تقویت تعدیل می گردد . ( ماش و همکاران ، 2002 ).

2-3-2-2 بیش فعالی                                                                                                        

بیش فعالی در(ADHD)به صورت بیقراری ، نا آرامی  و حرکات بدنی غیر ضروری دیده می شود . با این وجود باید توجه داشت که این علائم ممکن است در یک موقعیت تازه نشان داده نشوند ( ساگ ولدن و سرجنت[4] ، 1998 ). عقیده بر این است که بیش فعالی مشخصه ی اصلی اختلال باشد به این علت که اولین نشانه ای است که در کودکان (ADHD) سنین مدرسه ظاهر شده و نیز اولین نشانه ای است که با رشد کودک از بین می رود . ( ویلنز ، اسپنسر ، بیدرمن[5] ، 2002 ). بیش فعالی شدید در مقایسه با بیش فعالی متوسط در موارد شروع اختلال در سنین پایین تر ، میزان هوش پایین ، مشکلات رشدی – عصبی و تاخیر در زبان ، شایع تر است ( تیتر و سمود ، کلیکمن[6] 1995 )

مطلب مرتبط :   ، نظریههای، -، دلبستگی، بزهکاری

3 3 2 2 تکانشگر                                                                                                       

تکانشگری به صورت ناتوانی در بروز پاسخ های نامناسب مثل پاسخ سزیع ، پاسخدهی عجولانه ، گرایشی زیاد به به پاداش های فوری ، عمل کردن بدون تامل ، بی فکری  و رفتار بی پروا نشان داده می شود ( سگ ولدن و همکار ، 1998 ).

سولانتو ، ابیکوف ، سونوگا – بارکه ، اسچاچر ، لوگان و همکاران ( 2001 ) پاسخ تکانشگری را به عنوان ” عمل فردی که بدون دوراندیشی ، برنامه ریزی یا کنترل کافی صورت می گیرد و بنابراین نادرست و ناسازگارانه است .”تعریف می کنند . در حالی که توافق کمی درباره ی ویژگی های     مشخص این سازه ی رفتاری در بین صاحب نظران وجود دارد ، (DSM-IV-IR) معیارهای خاصی از تکانشگری را برای (ADHD) ارائه کرده است.( سادوک و سادوک ، 2007 ).

[1] Wolraich, Lambert, Bickman, Simmons, Doffing & Worley

[2] Ford, Goodman & Meitzer

[3] Mash & Wolfe

[4] Sagvolden & Sergeant

[5] Wilens, Epenser, Biederman

[6] Teeter & Semud & Clikeman

دسته بندی : علمی