اثرگذار است. (kreuz,2004) می توان نتیجه گرفت، در فضا سازی ذهنی می شود اطلاعاتی را محرز و اثبات شده نشان داد که یا واقعیت دارند یا اثبات شده اند یا کاملا نادرست و تحریف شده هستند(افتخاری، 1383: 27).

  • 6
مطلب مرتبط :   ، ذات، اسماء، اوصاف، مظهر
دسته بندی : علمی