آزمایشی اهمیت دارند .
( مصاحب ، جلد 2 – بخش 1 ، 1345 ، 2172 ) .
قمری 286 ، هر یک از کبوترهای وحشی برّ قدیم از نوع سترپتوپلیا 287 یا مترادف آن ، تورتور288 یا انواع وابسته بدان و بالا خص جنس سترپتوپلیاتورتور289 . قمری صدایی شکوه آمیز و حزن انگیز دارد . رنگش غالباً دارچینی است ، و در دو طرف گردنش دو لکه با حاشیه ی سفید دیده می شود و نوک پرهای دمش سفید است .
فاخته 290 از اقسام قمری است . نیز : کوکو .
قمری ، شهرت ابومنصور حسن ابن نوح ، نق قرن 4 م ه ق ، از اطبای عهد سامانی و از استادان ابو علی سینا در طب . قمری طبیب مخصوص منصور سامانی بود . کمی بعد از 380 ه . ق در گذشت . از آثارش کتاب غنی و منی291 و مقالات فی الطب است ، که نسخه های خطی آنها موجود است . ( همان منبع ، 2082 ) .
اعتقادات باستانی :
کبوتر صلح و عشق : کبوتر سمبل آرامش ، صلح ، معصومیت ، نجابت و پاکی است . دو کبوتر کنار هم علامت ازدواجی توأم با عشق و وفداری است . کبوتران در بسیاری کشورها مقدس هستند ، در اساطیر یونان افسانه های کبوتر با آفرودیت ، کودکی زئوس و هم چنین با تقدیر و خشم مرتبط هستند .
هفت هدیه مسیح : در مسیحیت ، کبوتر سفید سمبل روح مقدس و گاهی شهادت است . هفت کبوتر که دایره وار صلیبی را احاطهکرده اند نماد هفت هدیه از روح مقدس هستند که خرد ، فهم ، پند ، شکیبایی ، دانش ، تقوا و ترس از خداست.
کبوتر صلح سبز : صلح سبز نهضتی بین المللی برای حفظ محیط زیست است که تصویر یک کبوتر در حال حمل شاخه زیتون را نماد خود گرفته است.این علامت سمبل صلح و امید است .( بروس فورد ، 1388 ، 69 ) .
3 – 7 – 4 معانی سمبلیک کبوتر :
آرامی ، استقامت ، وقار ؛ همچنین ، ترسویی .
3 – 7 – 5 معانی سمبلیک طوقی :
آرامی ، انزواو گوشه نشینی ، حزن ، زیبایی ، صدقه ، خجالت ، محبت تلافی شده ، مهربانی ، وفاداری درازدواج ، وقار . ( جابز ، 1370 ، 100 ) .
3 – 7 – 6 معانی سمبلیک قمری :
آرامی ، آرزوهای رفیع ، استقامت ، الهام ، بی آزاری ، بی گناهی ، پاکدامنی ، پاکی ، تواضع ، حقیقت ، خجالت ، روح ، عشق ، فداکاری ، قربانی ، لطافت ، منادی اخبار آسمانی ، وقار . ( همان منبع ، 92 – 93 ) .
3 – 7 – 7 باورهای قومی و اساطیری کبوتر :
موجود ساده لوح و گول خور . پیک خدا .
– در افسانه های استرالیا ، آورنده بچه های زیاد . در مراسم غسل تعمید مسیح ، کبوتری به نشانه روح القدس ظاهر گردید .
– در اساطیر یونان ، وجهی از « زئوس » 292 .
– در آئین هندو ، نشانه « یاما »293 ؛ خدای مرگ .
– مردم قبایل « مائوری » 294 ، از تندیس کبوتر به عنوان یک بت استمداد می جستند . این مجسمه از سنگ تراشیده شده و295 خوانده می شد .
تعبیر خواب : عشق خالصانه و پاک .
3 – 7 – 8 باورهای قومی و اساطیری طوقی :
– وجهی از مسیح ، روح القدس .
– در فرهنگ عبری : پرنده ای که برای تطهیر روح ، قربانی می شد .
تعبیر خواب : محبت متقابل . ( همان منبع ، 100 ) .
3 – 7 – 9 باورهای قومی و اساطیری قمری :
روح پاک . مظهر روابط جنسی و پرنده مقدس ایزد بانوان عشق و مادر .
– در نزد « آتارگاتیس »296 ، « آدونیس » 297 ، « آفرودیت » 298 ، « ایشتر » 299 ، « جونو » 300 ، « دیونیسوس » 301 ، « زئوس » 302 ، « ژوپیتر » 303 ، « شولامیت »304 ، « ونوس »305 و سایرین سمبل باروری که اغلب همراه با ماهی مجسم شده است .
– در طبیعت پرستی ، این پرنده را مرتبط با ابرهای باران زا دانسته اند . پیشینیان گاهی قمری را به عوض انسان در پیشگاه خدایان قربانی می کردند .
در علائم نجابت خانوادگی ، صلح و عشق پایدار . قمری با شاخه زیتون ، منادی اخبار خوب . یکی از صورتهای فلکی در آسمان جنوبی به نام « کلمبا »306 و کبوتر نوح .
– در چین به معنای سمبلیک رابطه حسنه پدر – فرزندی ، زندگی طولانی .
– در هنر مسیحی ، سمبل ابدیت ، خورشید ، روان ، روح ، فناناپذیری و در هنر غیر مسیحیان صفحه بالدار همان معنی را دارد . به هنگام موت شهید ، قمری به نشانه روح وی از دهانش خارج می شد . در آئین مسیحیت ، روح القدس . سمبل فرستاده خدا یا فرد مقدس ، سمبل مراسم غسل تعمید و نامگذاری ، عید تبشیر .
– در سنت عبریان و برحسب احکام موسی قمری پرنده ای پاک به شمار می رفته که در آئین های مربوط به کفاره گناهان توسط فقرا قربانی می شده .
در افسانه نوح قمری مظهر راهنمای الهی ، صلح و وقار محسوب می گردید .
– در بین اقوام کهن سامی ، قمری به عنوان کفاره تولد کودکان نا مشروع در پیشگاه307 ( نام اولیه یهوه ) قربانی می شد . در سنت عبری – مسیحی ، قمری با قو + ی سفید در آئین بودا مقایسه شده است .
– در ژاپن ، شگون خوب و به معنی سمبلیک احساسات و عواطف شکننده و ظریف . نشانه « هچی من » 308 خدای جنگجوی ژاپن و « مینه موتو »309 طایفه پر قدرت و جنگجوی ژاپنی .
– پرنده ای مقدس در نزد مردم کهن فنیقیه ، مصر ، یونان .
– در نزد مسلمانان ، یکی از ده حیوان بهشتی .
– در روم باستان ، پرنده خاص « باکوس » 310 ، « ژوپیتر » ، و « ونوس » .
تخم قمری : در طب خرافی به منظور پیش گیری از آبله تجویز می شده .
دوازده قمری : حواریون مسیح .
دو بال قمری : عشق به انسان ، عشق به خدا ؛ زندگی فعال و متفکر .
قمری با پرهای طلایی و نقره ای : ذخایری از پاکی و بی گناهی .
قمری با حلقه ای در گردن : در هنر مسیحی ، در بر گرفتن گفتار متعالی الهی .
قمری با هاله نورانی در اطراف سر : در مسیحیت ، روح القدس .
قمری داود : صلح .

مطلب مرتبط :  
دسته بندی : علمی