دانلود پایان نامه
باشد
برای انجام چنین کاری ، مدل فرض می کند که فرصت ارتباط متقابل بین مراکز خدماتی و مصرف کنندگان به صورت خطی با افزایش فاصله کاهش می یابد
(Lbid,16)

محدودیت های موجود در این مدل به صورت زیر می باشد :
– فقط تعداد خاصی از مراکز ، p ، مکان یابی خواهند شد
– هر نقطه تقاضا به نزدیکترین مرکز سفر خواهد کرد
– تراکم تقاضا در یک مرکز خدماتی به طور خطی با افزایش فاصله افت پیدا می کند

3- مدل حداقل فاصله توان دار
در این مدل هدف ، به حداقل رساندن تابع فاصله توان دار تجمعی ( مربعی ، مکعبی و غیره ) می باشد
محدودیت های موجود در این مدل به صورت زیر می باشند :
– فقط تعداد خاصی از مراکز ،p مکان یابی خواهند شد

– هر نقطه تقاضا به نزدکترین مرکز خدماتی سفر خواهد کرد

بر خلاف مدل حداکثر تراکم ، این مدل مرکز خدماتی را به سوی نقاط تقاضایی که دورتر واقع شده اند می کشاند
بالا بودن مقدار نمای فاصله باعث می شود که اثرات فاصله اغراق آمیزتر شود
(Lbid,19,20)
4- مدل حداقل فاصله ( محدودیت دار )
در این مدل ، هدف مشابه با مساله حداقل فاصله میباشد : یعنی تعیین موقعیت تعدادی از مراکز خدماتی،p می باشد تا اینکه مجموع فاصله پیموده شده به حداقل برسد

در این مدل ، محدودیت ها به صورت زیر می باشند :
– فقط تعداد خاصی از مراکز خدماتی ، مکان یابی خواهد شد

– هر گره تقاضا به نزدیکترین مرکز خدماتی اش سفر خواهد کرد

– هیچ نقطه تقاضایی به دورتر از فاصله مشخص شده نخواهد رفت

– محدودیت فاصله با قرار دادن جریمه ها بر مقادیر فاصله در موقعی که نقطه تقاضا در بیرون ا زآستانه فاصله باشد ، اعمال می شود
(Lbid,21,22)
5- مدل حداکثر پوشش :
هدف این مدل ، به حداکثر رساندن مقدار مشتریانی است که در یک فاصله مورد نظر زندگی می کنند این مدل به شناسایی مراکز جمعیتی نیاز ندارد
هدف این مدل تخصیص مشتریان زیاد تا حد ممکن می باشد
(Lbid,23)
محدودیت های این مدل به صورت زیر می باشد :
– فقط تعداد خاصی از مراکز خدماتی مکان یابی خواهند شد

– هر نقطه تقاضا به نزدیکترین مرکز خدماتی اش سفر خواهد کرد

– یک نقطه تقاضای جمعیتی مورد نظر در صورتی تحت پوشش قرار خواهد گرفت که در آستانه فاصله ای یا زمانی مرکز خدماتی مشخص واقع شود

این مدل به نام ، مساله مکان یابی به حداکثر رساندن پوشش (PLCM ) می باشد
(Lbid,26)
6- مدل حداکثر پوشش ( محدودیت دار )
هدف این مدل ، تعیین تعداد ثابتی از مراکز خدماتی به منظور به حداکثر رساندن جمعیت تحت پوشش در آستانه فاصله ای می باشد که تضمین سازد حداکثر جمعیت تحت پوشش در یک فاصله بیشتری واقع شوند
محدودیت های این مدل به صورت زیر می باشند :
– فقط تعداد خاصی ازمراکز خدماتی مکان یابی خواهند شد
– هر نقطه تقاضا به نزدیکترین مرکز خدماتی اش سفر خواهد کرد

– هر نقطه تقاضای پوشانده نشده در صورتی در محدوده نزدیکی واقع می شود که در آستانه فاصله دوم ( آستانه بزرگتر ) باشد

در این مدل دو آستانه فاصله ای وجود دارد
در اولین آستانه فاصله ای ، نقاط تقاضای کمتری وجود دارند اما در آستانه دوم تمام نقاط تقاضا وجود دارند

در ادبیات تخصیص – مکان یابی این مدل به نام MCLP همراه با محدودیت های نزدیکی اجباری می باشد
(Lbid,27,28)
نکته ی بسیار حایز اهمیت در مورد مدلهای تخصیص- مکان یابی این است که هیچکدام از این مدلها، تعداد بهینه مراکز خدماتی را تعیین نمی کنند
تعداد مطلوب قبلا” بایستی تعیین شود و به عنوان پارامتری در مدل گنجانده شود

مطلب مرتبط :   اخلاقی، (بریث، بریث، بزهکاری، شرمساری

2-7-14 مدلسازی هندسی شبکه
Geometric Network یا مدل سازی هندسی شبکه ، مجموعه ای از عوارض (شامل Edge ,junction ,

)) می باشد که با عوارض خود دارای ارتباط بوده و از قوانین پیوستگی به منظور نمایش و مدل سازی هندسی شبکه تبعیت می نماید
شبکه های توزیع آب و فاضلاب، برق، گاز ، سیستم آتش نشانی، خدمات تلفن، شبکه های جریان آب، جریان رودخانه ها و

نمونه هایی از مدل سازی و کاربرد تحلیل شبکه در Geometric Network می باشد
(سنجری،1390، 211)

2-7 نتیجه گیری
گردشگری فعالیتی است با ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی به نحوی که غالب شئونات زندگی انسان را شامل می گردد
در یک نگاه تفصیلی تر می توان ابعاد دیگری همچون روانشناختی، حقوقی و غیره را بدان اضافه نمود
در مورد اثرات مثبت و منفی این فعالیت باید اظهار داشت که برخی اثرات نسبی هستند و ممکن است در جامعه ای “مثبت” و در جامعه ای دیگر “منفی” به حساب آیند
در این میان خواست برنامه ریزان و مدیران و مسئولان جامعه نیز تعیین کننده است
به عنوان نمونه افزایش قیمت زمین ناشی از توسعه گردشگری ، در یک جامعه ای ممکن است یک پدیده منفی باشد ، در حالیکه در جامعه ای دیگر که برنامه ریزان سعی بر ایجاد جذابیت و انگیزه برای نگهداری و جذب جمعیت از سایر نقاط زیستی دارند، اثر “مثبت” به شمار آید

اثرات قید شده بالقوه هستند و با برنامه ریزی صحیح می توان از بروز اثرات منفی جلوگیری نمود و یا اثرات منفی را به کمترین حد خود رساند
حتی ممکن است اثرات مثبت هرگز بروز پیدا نکنند و یا بسیار ناچیز باشند

نظرات و مکتوبات مرتبط با گردشگری را به چهار دسته عمده می توان تقسیم نمود
الف)مدافعین توسعه گردشگری ب)مخالفین توسعه گردشگری ج)توسعه تطبیقی گردشگری د)بررسی های علمی

جدول صفحه بعد،تقسیم بندی مکتوبات و نظرات مربوط به گردشگری از سال 1950 تا 1990 را نشان می دهد

جدول شماره ی 2-3: تقسیم بندی مکتوبات و نظرات مربوط به گردشگری 1950-1990

دسته
شرح

مدافعین توسعه گردشگری

• انگیزه “گسترش صنعت گردشگری ” را با اشاره به جنبه های مثبت اقتصادی و اجتماعی از جمله: اشتغال زایی، ارزآوری، ماندگاری اقتصادی ، حفاظت منابع طبیعی،ترمیم و نگهداری ابنیه باستانی، احیاء سنت های گذشتگان، تعامل فرهنگها، حفظ صلح، قوت بخشیدند

دسته

شرح

مخالفین توسعه گردشگری
• با گذشت زمان و تحقیق بیشتر در مورد پیامدهای توسعه گردشگری،مخالفتها با این فعالیت آغاز شده و در دهه 1970 به اوج خود رسید

• این گروه به اثرات منفی اقتصادی، اجتماعی از جمله :توزیع نابرابر درآمد در میان قشرها و پهنه جغرافیایی،نابودی و تخریب محیط، از هم گسیختگی ساختار جامعه میزبان، بی احترامی به سنن و فرهنگ و

اشاره می کنند

• با توجه به پیامدهای منفی،” توسعه احتیاط آمیز” گردشگری را پیشنهاد می کنند

توسعه تطبیقی گردشگری
• نتیجه مناظرات بین دو گروه فوق(مخالفین و مدافعین) منجر به پدید آمدن این دسته شد

• با تلفیق بیانیه های موافق و مخالف ، نوعی توسعه گردشگری را پیشنهاد کردند که پاسخگوی ارزشهای اجتماعی-اقتصادی مردم، منابع مصنوعی و طبیعی آنان باشد

• گردشگری روستایی، گردشگری شهری، گردشگری مطلوب، گردشگری مردمی، گردشگری همساز، گردشگری کنترل پذیر، گردشگری زیست محیطی، گردشگری فرهنگی ، گردشگری آرام، گردشگری پایدار، گردشگری سبز ، گردشگری مردم با مردم و

گردشگریممنوع گزینه هایی هستند که این گروه پیشنهاد می نمایند

• تاکید بر استفاده از منابع محلی
• سهولت مدیریت
• نداشتن نقش تخریبی
• تعامل میهمان و میزبان و در نظر گرفتن منابع هر دو گروه

مطلب مرتبط :  

• تفکرات این گروه پاسخگوی گردشگری انبوه نیست

بررسی های علمی
• نویسندگان این گروه عمدتا پژوهشگران و اعضای هیئت های علمی هستند

• این گروه نویسندگان، موقعیت خود را به عنوان یک بنیاد علمی تحکیم بخشیده و بصورت پلی بین سه گروه فوق عمل می کنند

• تحقیقات علمی آنها شامل موضوعاتی از قبیل : نگرش به گردشگری از دید رشته های مختلف علوم انسانی، مطالعه نظام ساختار گردشگری، بررسی ویژگی های کشورهای گردشگر فرست و گردشگر پذیر، اثرات فردی، گروهی، اقتصادی، سیاسی گردشگر را شامل می گردد

• هدف نهایی این دسته ، ایجاد یک رشته فکری جدید دارای بدنه معرفتی ویژه گردشگری بود که بتدریج از دهه 1970 آغاز شد و در اواخر دهه 1990 به رونق علمی خود رسید

ماخذ:(معصومی،1385،95-94)
در کل گردشگری بهینه و مناسب ، آن نوعی از گردشگری است که به ابعاد گوناکون این فعالیت توجه نموده و شرایط اعتدال ما بین ابعاد و جوامع را در نظر بگیرد
با چنین نگرشی برای هر نوع عمل و اقدامی عوامل و ابعاد گوناگون مطالعه شده و تصمیم نهایی با تلفیق آنها اتخاذ می گردند
در مورد آزادی گردشگری دیدگاههای گوناگونی وجود دارد
که برخی آزادی بی قید و شرط و برخی دیگر تعیین محدودیتها را پیشنهاد می کنند
لیکن اغلب دول محدودیت و مانع جدی برای آن قائل نیستند و به نقش آن در توسعه پی برده و ضوابط و مقرراتی را برای هدایت صحیح آن تدوین نموده اند
با اهمیت روز افزون نقش این صنعت در توسعه جوامع، سازمانهای بین المللی نیز برای توسعه آن در میان ملل مختلف فعالیت می نمایند

در این پژوهش نیز، سعی بر آن است که بررسی های علمی گردشگری مد نظر قرار گیرد

جهت توسعه ی گردشگری، می بایست محورهای جاذب شناخته شوند
نظریه ها و مدلهای مختلفی جهت شناسایی و تحلیل محورهای جاذب گردشگری وجود دارد، که از نظریه های توسعه منطقه ای سرچشمه می گیرند
در جدول زیر، مجموع این نظریه ها ، مشخص شده است

جدول شماره 2-4: نظریه‌های قابل استفاده برای شناسایی و تحلیل محورهای جاذب
ردیف
نظریه
سال
توضیحات
1
وابستگی
دهه
1950
وابستگی رشد و توسعه کشورهای جنوب به کشورهای شمال- رشدوابسته با تأکید بر شهرها به عنوان موتور محرک توسعه- رشد شهرنشینی- علت گسترشی بخش خدمات
2
قطب رشد
1958
سرمایه‌گذاری کلان بر صنایع، شهرها- اثرات انتشاری و پخش توسعه در مراحل بعدی توسعه
3
مرکز پیرامون
1959
در تکمیل نظریه قطب رشد- مرکز محور اصلی زایش توسعه است- پیرامون متأثر از توسعه مرکز است

4
مراکز رشد
دهه
1960
تجدید سازمان الگوی روستایی با تأکید بر مراکزی که بیشترین امکانات بالقوه توسعه را دارد- توجه به برنامه‌ریزی مکانی
5
UFRD
1976
تقویت نقش مراکز شهری در توسعه روستایی- تأکید بر شهرهای کوچک و میانی- تأکید بر برنامه‌ریزی مکانی محور و مردم
6
اگروپلیتن
1978
توسعه روستایی با توجه به پیوندهای شهر و روستا- تلفیق چشم‌اندازهای شهری و روستایی، تأکید بر خودیاری در سطح محلی
7
توسعه یکپارچه منطقه‌ای
دهه
1980
فرآیندی دموکراتیک، مشارکت محور، در جهت منافع عموم- ارتباط مناسب میان بخش‌های مختلف در انطباق با برنامه‌ریزی‌های کلان
8
راهبرد شبکه ای
1998
تأکید بر وابستگی‌های متقابل میان