، مدلسازی، معدل، تحصیلی، تحصیلات

(λy497)

64/0
**82/0

رد و بدل کردن عکس و فیلم غیرمجاز (λy507)

36/0
**59/0

معاشرت و دوستی با جنس مخالف (λy517)

29/0
**55/0

شرکت در پارتی های مختلط دوستانه (λy527)

59/0
**76/0

بازدید از سایتهای غیراخلاقی (λy537)

02/0
**15/0
مصرف سیگار (λy547)

25/0
**50/0

فرار از منزل (λy557)

36/0
**59/0

دیر برگشتن به خانه (λy567)

21/0
**46/0

رانندگی بدون گواهینامه (λy577)

27/0
**52/0

ایستادن در مقابل معلم یا والدین و بی احترامی به آنها (λy587)

33/0
**59/0

فرار یا غیبت از مدرسه (λy597)

در اینجا به بررسی اعتبار سازه ابزار اندازهگیری پرداخته میشود. اعتبار سازه، در جایی بکار میرود که استنباطهایی در باره مفاهیم یا سازههای نظری ناشی از عملیاتی کردن آن سازهها، بتوانند به طور موجه و معتبر بدست بیاید. (مارتین504،6:2013). اعتبار سازه دارای سه گام متمایز است. اول، تدوین رابطه نظری میان خود مفاهیم، دوم، بررسی رابطه تجربی میان سنجههای مفاهیم، و بالاخره، تفسیر و بررسی شواهد تجربی در این چارچوب، که اعتبار سازه چگونه سنجه خاصی را توضیح میدهد. روشن است که فرایند اعتباربخشی الزاماً سربار از نظریه است. (کارمینس،1979: 23).
رابطه نظری و تئوریک مابین مفاهیم و سازهها، در مدل نهایی فصل قبل تدوین گشته است. بررسی رابطه تجربی میان شاخصهای مفاهیم نیز عبارت است از چیزی که آن را اعتبار تئوریکی یا اعتبار نظری مینامند؛ یعنی ارزیابی رابطه بین معرفهای عینی و سازه پنهان زیربنایی. در پژوهش حاضر اعتبار نظری وسیله اندازهگیری برابر جذر ضرایب روایی سازهها یعنی 70/0 √(0/50=) برای سازه شرمساری،87/0 √(0/74=) برای سازه بازپذیری،92/0 √(0/85=) برای سازه انگزنی، 91/0√(0/83=) برای سازه به هم پیوستگی، 84/0 = √(0/75=) برای سازه همالان بزهکار،86/0 √(0/75=) برای سازه پایبندی به ارزشهای اخلاقی،84/0 √(0/73=) برای سازه انتظار شرم و 94 √(0/89=) برای سازه بزهکاری برآورد میشود. این مقادیر حاکی از اعتبار نظری بسیار خوب این وسیله در پژوهش حاضر میباشد. یعنی اندازهگیری سازههای مورد نظر به خوبی انجام گرفته و وسیله اندازهگیری در تحقیق حاضر فقط سازههای مورد نظر را عملیاتی میکند نه سازه های دیگر را. گام سوم در رابطه با اعتبار سازهای، ثابت کردن این موضوع است که خود متغیرهای پنهان، همانطور که فرض شدهاند باهم همبسته هستند که اگر هر کدام از فرضیهها دچار نقض باشند، اعتبار سازهای از بین میرود (مبارکی،1383: 199-200). یعنی گام نهایی در بررسی اعتبار سازه، عبارت از این است شواهد تجربی چگونه اعتبار سازه را توضیح میدهند. یعنی آیا روابط نظری، بواسطه شواهد تجربی تأیید می شود یا نه.

روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها
برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده خواهد شد. طی دهههای اخیر، کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری به مثابه روش تحلیلی، رشد قابلتوجهی یافته است. مدلسازی معادلات ساختاری، ابزار مدلسازی انعطافپذیری در برخی آمارهای چندمتغیره از قبیل تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، آنوا505 تا مانکوا506، تحلیل همبستگی کانونی و مدلسازی منحنی است (چیونگ،206:2004؛هیو507،2:2009).
مدلسازی معادلات ساختاری در مقایسه با رگرسیون چندگانه، از دو امتیاز عمده برخوردار است. اولاً، در صورت وجود میانگرهای چندگانه، میتواند همه اثرات میانگر را همزمان آزمون کند. دوم اینکه تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری زمانی برتری دارد که خطای اندازهگیری در تحقیق مد نظر باشد. (لی508،246:2011؛ لی،33:2007؛هایس509،295:2005).
در واقع یکی از مزیتهای استفاده از متغیر مکنون عبارت از این است که خطاها از متغیرهای مشاهدهشده حذف میگردد و موجب میشود متغیر مکنون به شاخص باثباتتری از مفهوم مورد مطالعه تبدیل گردد (نیومن،279:2009).
در تحلیل حاضر ضمن در نظر گرفتن امتیاز تکنیک متغیر مکنون در مدلسازی معادلات ساختاری، از شاخصهای چندگانه برای سنجش مفاهیم انتزاعی یا متغیرهای مکنون برای افزایش اعتبار اندازهگیری استفاده خواهد شد. در تحقیقات انجام یافته در حوزه نظریه شرمساری، توجه اندکی به مسائل اندازه گیری و کشف راه حل های چندشاخصه معطوف شده است. مدلسازی معادلات ساختاری همزمان اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل را برآورد میکند و همین نکته باعث می شود تا در کشف روابط پیچیده ما بین متغیرها، توفیق بیشتری حاصل شود. مقوله شرمساری بواسطه تعامل با شرایط اجتماعی و فردی، نظام پیچیدهای را شکل میدهد. اثرات مستقیم ممکن است به تنهایی قادر به ارائه تصویر صحیح از پیچیدگی ارتباطی فرایندهای شرمساری، شرایط اجتماعی و بزهکاری نباشد. در گذشته تحقیات اندکی اثرات غیرمستقیم و کلی را در مطالعات خود در نظر گرفته اند.
برای بکارگیری روش مدلسازی معادلات ساختاری نرمافزارهایی طراحی و ارائه شده است که نرم افزار لیزرل (Lisrel) و اموس (Amos) از جمله رایجترین و پرکاربردترین آنها محسوب می شود. در تحقیق حاضر از این دو نرم افزار استفاده شده است.

فصل پنجم
نتایج و یافتههای تحقیق

فصل پنجم: نتایج و یافتههای تحقیق

در این فصل نتایج و یافتههای تحقیق ارائه میشود. در قسمت اول تحقیق، به توصیف شرایط کلی پاسخگویان مانند جنس، تحصیلات والدین، درآمد والدین، رشته تحصیلی، نوع مدرسه و … پرداخته میشود. در قسمت بعدی، نتایج بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری در قالب تحلیلهای دو متغیره و چند متغیره، با استفاده از ضرایب همبستگی و مدلسازی معادله ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل ارائه میگردد.
نتایج توصیفی تک متغیره پژوهش
متغیرهای زمینهای
جنس
جدول (5-1) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه را نشان میدهد. همچنانکه ملاحظه میشود تعداد پاسخگویان بر اساس جنس آنها 835 نفر میباشد. تعداد پاسخگویان بر حسب جنس به این دلیل متفاوت میباشد که در نمونه گیری طبقه بندی شده، سهمی که به هر گروه داده شده است، متناسب با فراوانی هر گروه بوده است. در نتیجه به دلیل اختلاف فراوانی دختر و پسر در جامعه آماری، فراوانی هر گروه نیز متفاوت ظاهر گشته است. 9/47 درصد نمونه را پسران و 1/52 درصد از نمونه را دختران تشکیل میدهند. نتایج فوق در شکل (5-1) به طور واضح نشان داده شده است.

جدول‏51:توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس
جنس
فراوانی
درصد فراوانی
پسر
435
1/52
دختر
400
9/47
جمع
835
100

معدل سال قبل
جدول (5-2) میزان معدل دانشآموزان را به صورت پیوستار به تفکیک رشتههای تحصیلی نشان میدهد. همچنانکه این جدول نشان میدهد رشتههای علوم ریاضی و علوم تجربی، دارای بالاترین معدل تحصیلی و رشتههای فنی حرفهای، کاردانش و علوم انسانی به ترتیب، دارای کمترین معدل تحصیلی است.

جدول‏52: فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته و معدل تحصیلی
رشته تحصیلی معدل
20-18
18-16
16-14
14-12
12-10
جمع
فنی حرفه ای
فراوانی
18
66
76
32
7
199

درصد
9
2/32
2/38
1/16
5/3
100
کاردانش
فراوانی
5
20
20
24
12
81

درصد
2/6
7/24
7/24
6/29
8/14
100
علوم انسانی
فراوانی
10
74
85
20
4
193

درصد
2/5
3/38
44
4/10
1/2
100
علوم ریاضی
فراوانی
39
79
50
9
6
183

درصد
3/21
2/43
3/27
9/4
3/3
100
علوم تجربی
فراوانی
35
83
31
10
4
163

درصد
5/21
9/50
19
1/6
5/2
100
معدل کل
فراوانی
107
322
262
95
33
819

درصد
1/13
3/39
32
6/11
4
100

جدول (5-3) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر معدل تحصیلی را نشان میدهد. حداقل نمره معدل تحصیلی 10 و حداکثر 20 میباشد و میانگین آن 35/16 با انحراف معیار 99/1 میباشد.
جدول‏53: شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیر معدل تحصیلی
مشخص های آماری
حداقل
حداکثر
میانگین
میانه
مد
واریانس
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
تعداد موارد
معدل تحصیلی
10
20
35/16
17
17
96/3
99/1
15/1-
13/5
820

تحصیلات والدین
جدول (5-4) فراوانی پاسخگویان را بر حسب میزان تحصیلات والدین نشان میدهد. تحصیلات پدر 4 درصد از پاسخگویان بیسواد و تحصیلات مادر 5/9 درصد از آنها بیسواد بوده است. طبقه تحصیلی «راهنمایی»، دارای بیشترین فراوانی برای میزان تحصیلات پدر (5/39) و طبقهتحصیلی «دیپلم» دارای بیشترین فراوانی برای میزان تحصلات مادر (9/38) بوده است.

جدول‏54: فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات والدین
میزان تحصیلات والدین
پدر
مادر

فراوانی
درصد
درصد تجمعی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
بیسواد
33
4
4/0
79
5/9
5/9
ابتدایی
5
6/0
6/4
19
3/2
8/11
راهنمایی
330
5/39
1/44
313
5/37
3/49
دیپلم
271
5/32
6/76
325
9/38
2/88
فوق دیپلم
58
9/6
5/83
32
8/3
92
کارشناسی
82
8/9
3/93
46
5/5
5/97
کارشناسی ارشد
39
7/4
98
10
2/1
7/98
دکتری
11
3/1
3/99
5
6/0
3/99
بی